Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vsebine, prilagojene gluhim osebam

Gluhi uporabniki eUprave lahko s pomočjo tolmača za slovenski znakovni jezik spremljajo določene vsebine, ki jih je izbrala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Seznam storitev, ki so opremljene s posnetki, se nahaja spodaj.

Družina, otroci, zakonska zveza

Sklenitev zakonske zveze v Sloveniji

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, v kateri sta zakonca enakopravna.

Sklenitev zakonske zveze slovenskih državljanov v tujini

Slovenski državljani lahko sklepate zakonske zveze v tujini, kjer to omogoča zakonodaja.

Razveza, razveljavitev in ugotovitev neobstoja zakonske zveze

Zakonska zveza preneha z razvezo zakonske zveze. V primeru neizpolnjevanja pogojev za obstoj ali veljavnosti zakonske zveze je možno vložiti predlog za ...

Zunajzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze.

Nesklenjena partnerska zveza

Nesklenjene partnerske zveze, ki jih je urejal Zakon o partnerski zvezi, se od 31. 1. 2023 štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku.

Priznanje očetovstva

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.

Izpodbijanje očetovstva

Očetovstvo je mogoče izpodbijati s tožbo.

Materinski dopust

Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila.

Družinski prejemki

Družina je lahko upravičena do različnih prejemkov s strani države.

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva je ukrep namenjen staršem za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Posvojitev otroka

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in otrokom enako razmerje kot med starši in otroci.

Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki potrebujejo oskrbo in vzgojo pri osebah, ki niso njihovi starši.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka

Delno plačilo za izgubljeni dohodek pripada enemu od staršev zaradi nege in varstva otroka s posebnimi potrebami.

Vpis otroka v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki ...

Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Osebni dokumenti, potrdila, selitev

Osebna izkaznica

Z osebno izkaznico izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njo pa lahko tudi potujete v določene države.

Izguba, kraja ali pogrešitev osebne izkaznice

Če ste osebno izkaznico izgubili, so vam jo ukradli ali jo pogrešate, morate to čimprej, najpozneje pa v 8 dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti. ...

Potni list

S potnim listom izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njim pa lahko tudi potujete v tujino.

Izguba, kraja ali pogrešitev potnega lista

Če ste potni list izgubili, so vam ga ukradli ali ga pogrešate, morate to čimprej, najpozneje pa v 8 dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti. Če se ...

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem izkazujete pravico do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu.

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na ...

Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v ...

Določitev elektronskega naslova za vročanje

Elektronski naslov za vročanje je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna ...

Opozorilo lastnika oz. solastnika glede prijave na naslovu

Lastnik ali solastnik nepremičnine lahko obvesti upravno enoto, da ne soglaša s prijavo prebivališča na naslovu nepremičnine katere lastnik oz. solastnik je.

Sprememba priimka ob sklenitvi, razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze

Ob sklenitvi, razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze lahko zakonca oziroma partnerja spremenita priimek.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in ...

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

Zakonsko zvezo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra.

Izpisek iz matičnega registra o smrti

Izpisek je javna listina o smrti posameznika, ki jo izdajamo na podlagi vpisa v matični register.

Izpis podatkov o osebah, prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik nepremičnine ima pravico preveriti, kdo ima na naslovu njegove nepremičnine prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potrdilo o prebivališčih

S potrdilom izkazujete, da imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali o prejšnjih prijavljenih prebivališčih

Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Za potrebe upravnih postopkov lahko overitev podpisov, prepisov in kopij opravimo na upravnih enotah.

Overitve javnih listin za uporabo v tujini

Javno listino, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, overite, če to zahteva pravo države, kjer jo boste uporabljali.

Potrdila iz uradnih evidenc

Izdajo potrdila zahteva oseba, na katero se nanašajo podatki iz uradne evidence. Zahtevo lahko vloži tudi druga oseba, ki izkaže pravni interes za ...

Potrdila iz matičnega registra

O posameznih matičnih dejstvih in spremembah osebnega stanja lahko pridobite potrdilo iz matičnega registra.

Potrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila lahko pridobite za uveljavljanje svojih pravic.

Potrdilo iz evidence kazenskih točk

O stanju kazenskih točk za storjene prometne prekrške lahko pridobite potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki ga potrebujete ...

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

V določenih postopkih mora posameznik pri uveljavljanju svojih pravic priložiti tudi potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o ...

Kvalificirano digitalno potrdilo

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujete digitalno potrdilo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, ...

Sprememba osebnega imena

Osebno ime je osebna pravica. Sestavljeno je iz imena in priimka. V pravnem prometu ste dolžni uporabljati svoje osebno ime.

Izobraževanje, kultura

Vpis v prvi razred osnovne šole

Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Prepis otroka v drugo osnovno šolo

Otroka lahko prepišete v šolo izven njegovega šolskega okoliša.

Subvencija za šolsko prehrano

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

Brezplačen prevoz v osnovno šolo

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda, podaljšano bivanje pa učencem od prvega do petega razreda.

Vpis v glasbeno šolo

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli.

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe ...

Prilagoditev šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijaku zaradi ...

Vpis v srednjo šolo

Posameznik si z vpisom in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno ...

Vpis v dijaški dom

V dijaške domove se lahko vpišete, če imate status dijaka, vajenca ali študenta višje strokovne šole.

Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura je državni izpit, s katerim zaključite srednješolsko strokovno izobraževanje.

Opravljanje splošne mature

Splošna matura je državni izpit, s katerim zaključite gimnazijsko izobraževanje.

Opravljanje zaključnega izpita

Posameznik si z zaključnim izpitom pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ali preprosto poklic, ki mu omogoča zaposlitev na določenem poklicnem ...

Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 kilometra oddaljeno ...

Vpis v višjo strokovno šolo

Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju.

Vpis na visokošolski študij za Slovence in državljane držav članic Evropske unije

Na visokošolski študij v Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji vpišejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije.

Subvencija za bivanje študentov

Do subvencij so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo ...

Subvencioniranje študentske prehrane

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje, ki je informativno-svetovalne narave.

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ...

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Za nadaljnje ...

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se šolajo na srednjem poklicnem, srednjem strokovnem ali poklicno tehničnem izobraževanju, ...

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije podeljujejo podjetja in so namenjene dijakom in študentom, da pridobijo ustrezni poklic oziroma izobrazbo ter možnost prve ...

Prijava na šolsko prehrano

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence in dijake, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira ...

Vpis v maturitetni tečaj

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program priprave na maturo. Maturitetni tečaj traja največ eno leto.

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza ...

Izvoz, iznos in uvoz predmetov kulturne dediščine

Za izvoz kulturne dediščine izven carinskega območja Evropske unije in iznos v države članice EU potrebujete dovoljenje.

Pravice brezposelnih oseb

Vpis v evidenco brezposelnih oseb in uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Pravice iz delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem.

Delo in upokojitev

Prva zaposlitev

Oseba se zaposli s sklenitvijo pisne pogodbo o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje.

Varnost in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom.

Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela pri manjših delodajalcih pod posebnimi pogoji.

Opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

Dijaki in študenti lahko v času izobraževanja ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in ...

Delo preko podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe

Uživalci pokojnine lahko opravljate delo prek pogodb civilnega prava.

Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu ...

Prijava kršitev pravic delavca

V primeru kršitev zakonodaje s področja dela ter varnosti in zdravja pri delu, se lahko obrnete na Inšpektorat za delo.

Osebno dopolnilno delo

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica.

Starostna pokojnina

Ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe vam pripada starostna pokojnina.

Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Vdovska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu partnerju po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Družinska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Ugodnosti ob poznejšem upokojevanju

Za vztrajanje v obveznem zavarovanju vam pripadajo določene ugodnosti.

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko vključite tudi prostovoljno.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi pravica do ...

Delna upokojitev

Delna pokojnina je del pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju.

Predčasna upokojitev

Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe.

Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Domovi za starejše

Namestitev v dom za starejše je oblika obravnave v zavodu, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč lahko uveljavite, če nimate prihodkov in premoženja, ki omogočata preživetje.

Varstveni dodatek

Namenjen je zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju.

Sociala, zdravje, smrt

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartico zdravstvenega zavarovanja pridobite ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prijava zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja (v nadaljnjem besedilu: partner) lahko kot družinskega člana prijavite v ...

Izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika

Pri izbranem osebnem zdravniku (splošni zdravnik in ginekolog) in zobozdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz ...

Naročanje na zdravstvene storitve

Na zdravstvene storitve se lahko naročite elektronsko, preko spleta pa lahko tudi spremljate podatke o čakalnih dobah.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni ...

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobite pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov v obsegu in pod pogoji, določenimi ...

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sprememba podatkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana

Za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo biti vsi podatki o zavarovani osebi točni.

Odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja družinski član ne bo več zavarovan kot družinski član po vas, razen, če ne gre za odjavo s sočasno novo ...

Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno ogroženim osebam

Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko na centru za socialno delo uveljavljate tudi pravico ...

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč v vsakdanjem življenju.

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi z invalidnostmi

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe z invalidnostmi.

Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Prijava smrti

Smrt osebe, umrle na območju Republike Slovenije, je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti

Oblike oporoke

Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona.

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.

Darovanje organov

Za časa življenja se lahko opredelite v zvezi z darovanjem svojih organov in tkiv po smrti z vpisom v nacionalni register.

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Država in družba

Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Volitve v državni zbor

Poslance v državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Referendumski postopki

Vrste referendumov, pogoji za glasovanje na referendumih.

Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Kandidatura za poslanca državnega zbora

Poslancev državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Kandidatura za člana občinskega sveta

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Drugi načini glasovanja

Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug ...

Registracija društva, podružnice tujega društva in zveze društev

Ustanovitev, ime, registracija društva, podružnice tujega društva ali zveze društev.

Registracija sprememb društva

Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali ...

Javne prireditve in shodi

Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno ...

Brezplačna pravna pomoč

Zagotavljanje pravice do sodnega varstva socialno ogroženim osebam.

Oprostitev plačila sodnih taks

Za oprostitev lahko zaprosite, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi preživljate sebe in družino.

Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek in sankcijah, o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal ...

Prijava kaznivih dejanj

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Uveljavljanje zahtevkov pred sodiščem

Ali ste se znašli v sodnem postopku? Na spodnjem seznamu izberite tistega, ki vas zanima in se seznanite z njim – kako se postopek začne, kdo so ...

Prijava korupcije

Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite. V boju proti korupciji bomo skupaj bolj uspešni.

Prijava nasilja v družini

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, ga prijavite.

Iskanje pogrešanih ali iskanih oseb

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču. Iskanje pogrešanih oseb in ...

Informacije javnega značaja

Kako pridobim informacije javnega značaja, kdo so zavezanci, v kolikšnem času lahko pričakujem odgovor ...

Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pravico do odškodnine ima žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojci, ki jih je umrli preživljal.

Pristojnosti inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet je bil ustanovljen s ciljem doseči večjo učinkovitost inšpekcij ter usklajenost njihovega delovanja in je stalno medresorsko delovno telo.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad delovnimi razmerji, nad izvajanjem določb varnosti in zdravja pri delu ter nad delom javnih ...

Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, ...

Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu RS

Zdravstveni inšpektorat RS opravlja inšpekcijski nadzor na področju izvajanja zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varovanje javnega zdravja.

Prijava kršitev Inšpektoratu za javni sektor

Prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za javni sektor prišlo do nepravilnosti.

Prijava kršitev Finančni upravi

Finančna uprava Republike Slovenije izvaja inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov na finančnih ...

Prijava kršitev Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja nadzor v skladu ...

Napotki pred potovanjem

Pridobite čim več nasvetov, priporočil in informacij, ki vam lahko olajšajo bivanje v tujini.

Priporočila za bivanje v tujini

Poskrbite, da bo vaše potovanje brez odvečnih nevšečnosti.

Varnost potovanj

Pred potovanji v tujino se pozanimajte o varnostnih razmerah v državah, kamor potujete.

Potovanje s potnim listom ali osebno izkaznico

S potnim listom lahko potujete v vse države, z osebno izkaznico pa le v omejeno število držav.

Vizumski postopki

Pred odhodom v tujino se obvezno pozanimajte, ali za bivanje v državah, kamor potujete, potrebujete vizum.

Nepremičnine in okolje

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na določenem zemljišču, v prvi vrsti s pogoji, ...

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter in ...

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt, se lahko začne uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Prijava začetka gradnje z gradbenim dovoljenjem

Pogoj za začetek izvajanja gradnje je prijava začetka gradnje.

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v podatke različnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava in tudi drugi upravljavci podatkov.

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Pridobitev statusa kmeta oziroma samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije

Status kmeta oz. samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega ...

Nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Nakup kmetijskega zemljišča je možen le s predhodno objavo prodaje kmetijskega zemljišča na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko ...

Promet in prometna infrastruktura

Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku / uporabniku vozila in registrski označbi v evidenco registriranih vozil.

Homologacija vozila

Za vsako predelavo ali spremembo vozila je potrebno pred registracijo vozila pridobiti potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), ki ga izda ...

Sprememba podatkov o vozilu

Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.

Odjava vozila

S spremembo iz registriranega v drug ustrezen status vozilo odjavimo iz prometa.

Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Storitev je namenjena zgolj plačilu letne dajatve za uporabo cest in ne celotnemu postopku registracije vozila. Po plačilu letne dajatve boste morali ...

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem ...

Opravljanje vozniškega izpita

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali imate kandidati za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem ...

Voznik začetnik

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega ...

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Namenjena ...

Uvoz vozila iz tujine

V državah Evropske unije veljajo poenoteni predpisi, ki olajšujejo pretok vozil med posameznimi državami.