Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vsebine, prilagojene gluhim osebam

Gluhi uporabniki eUprave lahko s pomočjo tolmača za slovenski znakovni jezik spremljajo določene vsebine, ki jih je izbrala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Seznam storitev, ki so opremljene s posnetki, se nahaja spodaj.

Družina, otroci, zakonska zveza

Sklenitev zakonske zveze v Sloveniji

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, v kateri sta zakonca enakopravna.

Sklenitev zakonske zveze slovenskih državljanov v tujini

Slovenski državljani lahko sklepate zakonske zveze v tujini, kjer to omogoča zakonodaja.

Razveza, razveljavitev in ugotovitev neobstoja zakonske zveze

Zakonska zveza preneha z razvezo zakonske zveze. V primeru neizpolnjevanja pogojev za obstoj ali veljavnosti zakonske zveze je možno vložiti predlog za ...

Zunajzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze.

Nesklenjena partnerska zveza

Nesklenjene partnerske zveze, ki jih je urejal Zakon o partnerski zvezi, se od 31. 1. 2023 štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku.

Priznanje očetovstva

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.

Izpodbijanje očetovstva

Očetovstvo je mogoče izpodbijati s tožbo.

Materinski dopust

Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila.

Družinski prejemki

Družina je lahko upravičena do različnih prejemkov s strani države.

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva je ukrep namenjen staršem za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Posvojitev otroka

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in otrokom enako razmerje kot med starši in otroci.

Rejništvo

Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki potrebujejo oskrbo in vzgojo pri osebah, ki niso njihovi starši.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek zaradi nege otroka

Delno plačilo za izgubljeni dohodek pripada enemu od staršev zaradi nege in varstva otroka s posebnimi potrebami.

Vpis otroka v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki ...

Status varuha predšolskih otrok na domu

Za varovanje predšolskih otrok na domu morate pridobiti ustrezen status varuha.

Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Osebni dokumenti, potrdila, selitev

Osebna izkaznica

Z osebno izkaznico izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njo pa lahko tudi potujete v določene države.

Izguba, kraja ali pogrešitev osebne izkaznice

Če osebno izkaznico izgubite, vam jo ukradejo ali jo pogrešate, morate to naznaniti na kateri koli upravni enoti.

Potni list

S potnim listom izkazujete svojo identiteto in državljanstvo, z njim pa lahko tudi potujete v tujino.

Izguba, kraja ali pogrešitev potnega lista

Če potni list izgubite, vam ga ukradejo ali ga pogrešate, morate to naznaniti na kateri koli upravni enoti.

Vozniško dovoljenje

Z vozniškim dovoljenjem izkazujete pravico do vožnje motornega vozila določene kategorije v cestnem prometu.

Kvalificirano digitalno potrdilo

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujete digitalno potrdilo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, ...

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na ...

Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva. Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v ...

Sprememba naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Določitev elektronskega naslova za vročanje

Elektronski naslov za vročanje je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna ...

Obveznosti stanodajalca pri prijavi in/ali odjavi začasnega prebivališča

Stanodajalci morate prijaviti in/ali odjaviti začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje, ki je nastanjen v ...

Izpis podatkov o osebah, prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik nepremičnine ima pravico preveriti, kdo ima na naslovu njegove nepremičnine prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Opozorilo lastnika oz. solastnika glede prijave na naslovu

Lastnik ali solastnik nepremičnine lahko obvesti upravno enoto, da ne soglaša s prijavo prebivališča na naslovu nepremičnine katere lastnik oz. solastnik je.

Sprememba osebnega imena

Osebno ime je osebna pravica. Sestavljeno je iz imena in priimka. V pravnem prometu ste dolžni uporabljati svoje osebno ime.

Sprememba priimka ob sklenitvi, razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze

Ob sklenitvi, razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze lahko zakonca oziroma partnerja spremenita priimek.

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in ...

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi

Zakonsko zvezo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra.

Izpisek iz matičnega registra o smrti

Izpisek je javna listina o smrti posameznika, ki jo izdajamo na podlagi vpisa v matični register.

Potrdilo o prebivališčih

S potrdilom izkazujete, da imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali o prejšnjih prijavljenih prebivališčih

Potrdilo iz arhiva o gospodinjski skupnosti

Če ste imeli do 31.12. 2020 evidentirano gospodinjsko skupnost v Republiki Sloveniji, lahko o tem dobite potrdilo iz arhiva.

Potrdila iz kazenskih evidenc

Potrdila lahko pridobite za uveljavljanje svojih pravic.

Potrdilo iz evidence kazenskih točk

O stanju kazenskih točk za storjene prometne prekrške lahko pridobite potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki ga potrebujete ...

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

V določenih postopkih mora posameznik pri uveljavljanju svojih pravic priložiti tudi potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o ...

Overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Za potrebe upravnih postopkov lahko overitev podpisov, prepisov in kopij opravimo na upravnih enotah.

Overitve javnih listin za uporabo v tujini

Javno listino, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, overite, če to zahteva pravo države, kjer jo boste uporabljali.

Potrdila iz uradnih evidenc

Izdajo potrdila zahteva oseba, na katero se nanašajo podatki iz uradne evidence. Zahtevo lahko vloži tudi druga oseba, ki izkaže pravni interes za ...

Potrdila iz matičnega registra

O posameznih matičnih dejstvih in spremembah osebnega stanja lahko pridobite potrdilo iz matičnega registra.

Izobraževanje, kultura

Vpis v prvi razred osnovne šole

Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Prepis otroka v drugo osnovno šolo

Otroka lahko prepišete v šolo izven njegovega šolskega okoliša.

Subvencija za šolsko prehrano

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

Brezplačen prevoz v osnovno šolo

Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče od osnovne šole oddaljeno več kot 4 kilometre.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvega razreda, podaljšano bivanje pa učencem od prvega do petega razreda.

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe ...

Status učenca športnika ali učenca umetnika

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Šola s ...

Vpis v glasbeno šolo

V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje višjih in visokih šol ter odrasli.

Prijava na šolsko prehrano

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence in dijake, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira ...

Vpis v srednjo šolo

Posameznik si z vpisom in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno ...

Vpis v dijaški dom

V dijaške domove se lahko vpišete, če imate status dijaka, vajenca ali študenta višje strokovne šole.

Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura je državni izpit, s katerim zaključite srednješolsko strokovno izobraževanje.

Opravljanje splošne mature

Splošna matura je državni izpit, s katerim zaključite gimnazijsko izobraževanje.

Opravljanje zaključnega izpita

Posameznik si z zaključnim izpitom pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ali preprosto poklic, ki mu omogoča zaposlitev na določenem poklicnem ...

Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu. Vloga za novo šolsko/študijsko leto bo odobrena, v ...

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza ...

Prilagoditev šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijaku zaradi ...

Vpis v maturitetni tečaj

Gimnazije izvajajo maturitetni tečaj kot poseben program priprave na maturo. Maturitetni tečaj traja največ eno leto.

Vpis v višjo strokovno šolo

Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju.

Vpis na visokošolski študij za Slovence in državljane držav članic Evropske unije

Na visokošolski študij v Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji vpišejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, tuji ...

Subvencija za bivanje študentov

Do subvencij so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo ...

Subvencioniranje študentske prehrane

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji

Postopek priznavanja izobraževanja je namenjen posameznikom, ki s pridobljeno izobrazbo v tujini želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji.

Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje, ki je informativno-svetovalne narave.

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ...

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Za nadaljnje ...

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se šolajo na srednjem poklicnem, srednjem strokovnem ali poklicno tehničnem izobraževanju, ...

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije podeljujejo podjetja in so namenjene dijakom in študentom, da pridobijo ustrezni poklic oziroma izobrazbo ter možnost prve ...

Izvoz, iznos in uvoz predmetov kulturne dediščine

Za izvoz kulturne dediščine izven carinskega območja Evropske unije in iznos v države članice EU potrebujete dovoljenje.

Delo in upokojitev

Pravice iz delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem.

Prva zaposlitev

Oseba se zaposli s sklenitvijo pisne pogodbo o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje.

Varnost in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom.

Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo je brezplačno opravljanje dela pri manjših delodajalcih pod posebnimi pogoji.

Osebno dopolnilno delo

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica.

Opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov

Dijaki in študenti lahko v času izobraževanja ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in ...

Delo preko podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe

Uživalci pokojnine lahko opravljate delo prek pogodb civilnega prava.

Pravica do poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca s priznano stopnjo invalidnosti usposobi za drug poklic ali delo ali pa se mu ...

Ponovna zaposlitev upokojenca

Uživalec pokojnine v primeru opravljanja dela oziroma dejavnosti ponovno pridobi status zavarovanca in mu pokojnina v tem času miruje.

Prijava kršitev pravic delavca

V primeru kršitev zakonodaje s področja dela ter varnosti in zdravja pri delu, se lahko obrnete na Inšpektorat za delo.

Pravice brezposelnih oseb

Vpis v evidenco brezposelnih oseb in uveljavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Starostna pokojnina

Ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe vam pripada starostna pokojnina.

Invalidska pokojnina

Ob nastanku invalidnosti zavarovancem pripada invalidska pokojnina.

Vdovska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu partnerju po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Družinska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Ugodnosti ob poznejšem upokojevanju

Za vztrajanje v obveznem zavarovanju vam pripadajo določene ugodnosti.

Delna upokojitev

Delna pokojnina je del pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju.

Predčasna upokojitev

Predčasna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in pokojninske dobe.

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se lahko vključite tudi prostovoljno.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi pravica do ...

Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Pod posebnimi pogoji ste upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo

Domovi za starejše

Namestitev v dom za starejše je oblika obravnave v zavodu, ki nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine.

Sociala, zdravje, smrt

Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč lahko uveljavite, če nimate prihodkov in premoženja, ki omogočata preživetje.

Varstveni dodatek

Namenjen je zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju.

Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in obveznega zdravstvenega prispevka materialno ogroženim osebam

Če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč ali (vi ali vaš partner) prejemate varstveni dodatek, lahko na centru za socialno delo uveljavljate ...

Subvencija najemnine

Subvencijo najemnine lahko uveljavite, če nimate zadostnih sredstev za plačevanje najemnine.

Darovanje organov

Za časa življenja se lahko opredelite v zvezi z darovanjem svojih organov in tkiv po smrti z vpisom v nacionalni register.

Naročanje na zdravstvene storitve

Na zdravstvene storitve se lahko naročite elektronsko, preko spleta pa lahko tudi spremljate podatke o čakalnih dobah.

Izbira osebnega splošnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika

Pri izbranem osebnem zdravniku (splošni zdravnik in ginekolog) in zobozdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz ...

Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobite pravico do plačila zdravstvenih storitev in povračila potnih stroškov v obsegu in pod pogoji, določenimi ...

Prijava zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakonca, zunajzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca ali partnerja (v nadaljnjem besedilu: partner) lahko kot družinskega člana prijavite v ...

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Sprememba podatkov v obveznem zdravstvenem zavarovanju družinskega člana

Za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja morajo biti vsi podatki o zavarovani osebi točni.

Odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja družinski član ne bo več zavarovan kot družinski član po vas, razen, če ne gre za odjavo s sočasno novo ...

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko med začasnim bivanjem v tujini uveljavljate nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v javni ...

Kartica zdravstvenega zavarovanja

Kartico zdravstvenega zavarovanja pridobite ob prvi prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo nekatere zdravstvene zavarovalnice.

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Družinski pomočnik

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč v vsakdanjem življenju.

Tehnični pripomočki in prilagoditve vozila za ljudi z invalidnostmi

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe z invalidnostmi.

Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Storitve socialnega vključevanja invalidov

Zaradi spodbujanja razvoja in za izenačevanje možnosti invalidov Republika Slovenija spodbuja čim samostojnejše življenje in socialno vključevanje ...

Prijava smrti

Smrt osebe, umrle na območju Republike Slovenije, je potrebno prijaviti v dveh dneh od dneva smrti

Oblike oporoke

Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona.

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.

Država in družba

Referendumski postopki

Vrste referendumov, pogoji za glasovanje na referendumih.

Podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona

Pobudniki za razpis referenduma za spremembo ustave, za sprejem zakona ali o vsebini splošnega akta občine, ste lahko tudi volivci.

Drugi načini glasovanja

Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug ...

Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidatura za člana občinskega sveta

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Kandidatura za poslanca državnega zbora

Poslancev državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Volitve v državni zbor

Poslance v državni zbor volimo na splošnih in neposrednih volitvah. Redne volitve v državni zbor potekajo na štiri leta.

Registracija društva, podružnice tujega društva in zveze društev

Ustanovitev, ime, registracija društva, podružnice tujega društva ali zveze društev.

Registracija sprememb društva

Društvo/zveza društev oziroma podružnica tujega društva lahko spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali ...

Javne prireditve in shodi

Organizator javnega shoda oziroma javne prireditve je dolžan javni shod ali javno prireditev prijaviti policiji.

Zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno ...

Prijava diskriminacije Zagovorniku načela enakosti

Če mislite, da ste bili neenako obravnavani zaradi katere od vaših osebnih okoliščin, lahko predlog za obravnavo diskriminacije podate Zagovorniku ...

Uveljavljanje zahtevkov pred sodiščem

Ali ste se znašli v sodnem postopku? Na spodnjem seznamu izberite tistega, ki vas zanima in se seznanite z njim – kako se postopek začne, kdo so ...

Brezplačna pravna pomoč

Zagotavljanje pravice do sodnega varstva socialno ogroženim osebam.

Oprostitev plačila sodnih taks

Za oprostitev lahko zaprosite, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi preživljate sebe in družino.

Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek in sankcijah, o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal ...

Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj

Pravico do odškodnine ima žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali svojci, ki jih je umrli preživljal.

Prijava kaznivih dejanj

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Prijava nasilja v družini

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, ga prijavite.

Prijava korupcije

Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite. V boju proti korupciji bomo skupaj bolj uspešni.

Iskanje pogrešanih ali iskanih oseb

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču.

Informacije javnega značaja

Kako pridobim informacije javnega značaja, kdo so zavezanci, v kolikšnem času lahko pričakujem odgovor ...

Prijava zaščitenega prijavitelja glede kršitve predpisov v delovnem okolju

Zakon o zaščiti prijaviteljev ureja možnosti prijave kršitev predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji. Zakon določa zaščito prijaviteljev (ZZPri), ki ...

Prijava kršitev Informacijskemu pooblaščencu RS

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa, ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Inšpektorat RS za kulturo in medije skrbi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo varstvo kulturne ...

Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu

Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad spoštovanjem predpisov iz pristojnosti Tržnega inšpektorata. Prijave in pobude se obravnavajo v skladu z ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad delovnimi razmerji, nad izvajanjem določb varnosti in zdravja pri delu ter nad delom javnih ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Inšpektorat RS za notranje zadeve opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov na naslednjih področjih: zasebno ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvaja nadzor na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šport

Inšpektorat RS za šport opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo

Inšpektorat RS za šolstvo opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje šolstva.

Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu RS

Zdravstveni inšpektorat RS opravlja inšpekcijski nadzor na področju izvajanja zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varovanje javnega zdravja.

Prijava kršitev Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja nadzor v skladu ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor

Inšpektorat za naravne vire in prostor izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in energijo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem okoljske zakonodaje, predpisov s področja ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za stanovanja

Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem stanovanjske zakonodaje ter predpisov s področja ...

Prijava kršitev Finančni upravi

Finančna uprava Republike Slovenije izvaja inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov na finančnih ...

Prijava kršitev Uradu RS za nadzor proračuna

Urad RS za nadzor proračuna usklajuje naloge notranjega nadzora nad javnimi financami v Republiki Sloveniji in izvaja inšpekcijski nadzor nad državnim ...

Prijava kršitev Inšpekciji RS za informacijsko varnost

Inšpekcija za informacijsko varnost skrbi za nadzor nad izvajanjem določb Zakona o informacijski varnosti.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Inšpektorat RS za infrastrukturo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, ...

Prijava kršitev Upravi RS za pomorstvo, Pomorski inšpekciji

Pomorska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem mednarodnih in domačih predpisov na področju varnosti pomorskega prometa, zaščito morja ...

Prijava kršitev Javni agenciji za civilno letalstvo RS

Javna agencija za civilno letalstvo RS je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ Republike Slovenije na področju ...

Prijava kršitev Uradu RS za kemikalije, Inšpekciji za kemikalije

Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije opravlja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo področje ...

Prijava kršitev Upravi RS za varstvo pred sevanji, Inšpekciji za varstvo pred sevanji

Uprava RS za varstvo pred sevanji, Inšpekcija za varstvo pred sevanji izvaja nadzor nad viri ionizirajočih sevanj v medicini in veterini ter izvajanjem ...

Prijava kršitev Upravi RS za jedrsko varnost, Inšpekciji za sevalno in jedrsko varnost

Uprava RS za jedrsko varnost, Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost izvaja nadzor na področjih sevalne in jedrske varnosti in preverja, ali nosilci ...

Prijava kršitev Uradu RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje vodi in razvija meroslovni sistem Republike Slovenije, izvaja nadzor ter upravno-inšpekcijske in prekrškovne postopke.

Prijava kršitev Inšpektoratu za javni sektor

Prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za javni sektor prišlo do nepravilnosti.

Pristojnosti inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet je bil ustanovljen s ciljem doseči večjo učinkovitost inšpekcij ter usklajenost njihovega delovanja in je stalno medresorsko delovno telo.

Prijava premoženjskega stanja

Prijava premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije

Dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Pokojnik je lahko izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem ali drugem pokopališču na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali ...

Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča (NUSZ)

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, območje katerega določi občina. Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od ...

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine.

Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Nakup, prodaja, menjava, in najem zemljišč/a v lasti občine

Stranka poda vlogo za nakup, prodajo, menjavo ali najem nepremičnine. Pri tem mora navesti podatke o parcelni številki, katastrski občini, površino ...

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je ...

Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in / ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za ...

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del

Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana ...

Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom je potrebno pridobiti za izvedbo manjše rekonstrukcije, ki pomeni manjše povečanje prostornine ali ...

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Soglasje k priglašenemu posegu v prostor je potrebno pridobiti za postavitev začasnega skladiščnega objekta.

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna določena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega ...

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev s strani občin

Investitor lahko pridobi projektne in druge pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo ...

Zahteva občini za podaljšanje roka za dopolnitev zahteve po Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

V primeru, da je vaša vloga na področju graditve objektov nepopolna, vas bo pristojni organ pozval k njeni dopolnitvi.

Potovanja

Napotki pred potovanjem

Pridobite čim več nasvetov, priporočil in informacij, ki vam lahko olajšajo bivanje v tujini.

Priporočila za bivanje v tujini

Poskrbite, da bo vaše potovanje brez odvečnih nevšečnosti.

Varnost potovanj

Pred potovanji v tujino se pozanimajte o varnostnih razmerah v državah, kamor potujete.

Potovanje s potnim listom ali osebno izkaznico

S potnim listom lahko potujete v vse države, z osebno izkaznico pa le v omejeno število držav.

Vizumski postopki

Pred odhodom v tujino se obvezno pozanimajte, ali za bivanje v državah, kamor potujete, potrebujete vizum.

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

V počitniških enotah je možno letovati preko celega leta, razen v času, ko se v počitniških enotah opravljajo vzdrževalna dela ali ni omogočena ...

Nepremičnine in okolje

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani s pravili urejanja prostora, ki veljajo na določenem zemljišču, v prvi vrsti s pogoji, ...

Sprememba namenske rabe zemljišča

Spremembo namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega akta.

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo izboljšamo točnost koordinat podatkov o mejah parcel in tlorisov stavb.

Prijava začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja

Nekatere gradnje je treba prijaviti, četudi zanje ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter in ...

Prijava začetka gradnje z gradbenim dovoljenjem

Pogoj za začetek izvajanja gradnje je prijava začetka gradnje.

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt, se lahko začne uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Ureditev pravnega stanja obstoječega nedovoljenega objekta (legalizacija objekta in uporabno dovoljenje za stare objekte)

Gradbeni zakon, poleg urejanje pravnega stanja nedovoljenega objekta po rednih postopkih, omogoča tudi objekta ali dela objekta, rekonstrukcije ali ...

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Vpogled v geodetske podatke

Prek spleta vam omogočamo vpogled v podatke različnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava in tudi drugi upravljavci podatkov.

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila

Eko sklad, j.s., za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nakup novih in rabljenih električnih vozil.

Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana

Nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Nakup kmetijskega zemljišča je možen le s predhodno objavo prodaje kmetijskega zemljišča na oglasnih deskah upravnih enot in na državnem portalu eUprava.

Prodaja kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije

Lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko ...

Zakup kmetijskega zemljišča

Ponudbo za zakup (oddajo) kmetijskega zemljišča se vloži na upravni enoti, na območju katere kmetijsko zemljišče leži.

Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč

Predmet menjave je lahko kmetijsko zemljišče za kmetijsko zemljišče ali kmetijsko zemljišče za gozdno zemljišče in obratno.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Republiki Sloveniji.

Sprememba podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva

V register kmetijskih gospodarstev morate javiti spremembe podatkov o zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

Vpogled v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje podatke o kmetijskih gospodarstvih na območju Republike Slovenije.

Ukinitev kmetijskega gospodarstva

Ob prenehanju izvajanja kmetijske dejavnosti se kmetijsko gospodarstvo ukine.

Prenos kmetijskega gospodarstva in sprememba podatkov o subjektih na kmetijskem gospodarstvu

V register kmetijskih gospodarstev morate v 30 dneh sporočiti spremembe podatkov o osebah na kmetijskem gospodarstvu.

Pridobitev statusa kmeta oziroma samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije

Status kmeta oz. samostojnega podjetnika posameznika ali kmetijske organizacije je pomemben pri uveljavljanju prednostne pravice do nakupa kmetijskega ...

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Poleg osnovne dejavnosti lahko na kmetiji opravljate več vrst dopolnilnih dejavnosti.

Imenovanje lovskih čuvajev

V vsakem lovišču morate upravljavci zagotoviti vsaj enega lovskega čuvaja na 2.000 hektarov lovne površine.

Zahtevek za izplačilo odškodnine za škodo po divjadi na nelovnih površinah

Za škodo, ki jo divjad povzroči na nepremičninah na nelovnih površinah, lahko uveljavite pravico do odškodnine.

Morski gospodarski ribič - fizična oseba

Gospodarski ribolov lahko izvaja tudi fizična oseba, ki pridobi status ribiča in ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Dovoljenje za prostočasni ribolov v celinskih vodah

Ribe v celinskih vodah so naravni vir pod posebnim varstvom države, zato je ribolov dovoljen le z veljavno ribolovno dovolilnico.

Dovoljenje za prostočasni ribolov na morju

Za športni ali rekreacijski ribolov na slovenskem morju je potrebno pridobiti ustrezno letno dovoljenje oz. dnevno ali tedensko dovolilnico.

Promet in prometna infrastruktura

Registracija vozila

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku / uporabniku vozila in registrski označbi v evidenco registriranih vozil.

Homologacija vozila

Za vsako predelavo ali spremembo vozila je potrebno pred registracijo vozila pridobiti potrdilo o skladnosti vozila (homologacijo), ki ga izda ...

Uvoz vozila iz tujine

V državah Evropske unije veljajo poenoteni predpisi, ki olajšujejo pretok vozil med posameznimi državami.

Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Storitev je namenjena zgolj plačilu letne dajatve za uporabo cest in ne celotnemu postopku registracije vozila. Po plačilu letne dajatve boste morali ...

Potrdilo o potomcih

S potrdilom izkazujete sorodstveno vez do otrok.

Sprememba podatkov o vozilu

Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem ...

Odjava vozila

S spremembo iz registriranega v drug ustrezen status vozilo odjavimo iz prometa.

Opravljanje vozniškega izpita

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali imate kandidati za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem ...

Voznik začetnik

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega ...

Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Namenjena ...