Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Varstvo okolja in narave: Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Eko sklad, j.s., je objavil nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov z zelo ugodnimi obrestnimi merami.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23 nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov. Nameni okoljskih naložb, za katere bo mogoče pridobiti kredit Eko sklada, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, spreminja pa se obrestna mera, in sicer se je spremenljiva obrestna mera znižala, na novo pa ima občan možnost izbrati fiksno obrestno mero.

Občan mora za pridobitev kredita izpolnjevati pogoje aktualnega javnega poziva Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23, ki je dostopen na spletni strani Eko Sklada.

Vloga za kreditiranje okoljskih naložb občanov - Javni poziv 70OB23

Občani lahko v času odprtja javnega poziva oddajo vlogo preko portala eUprava, osebno, ali po pošti.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Predmet kreditiranih naložb

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G- nakup okolju prijaznih vozil,
 • H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J- učinkovita raba vodnih virov,
 • K- oskrba s pitno vodo.

Obrestna mera

Občan lahko izbira med:

 • spremenljivo obrestno mero, definirano kot trimesečni EURIBOR + 1,0 %
 • fiksno obrestno mero v višini 2,8 %.


V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.

Upravičenci

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

 1. imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 2. so kreditno sposobni, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga Javnemu pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 3. so lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 4. so druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 5. so osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe, navedene pod točkama F in G (nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in nakup okolju prijaznih vozil),
 6. starost osebe ob izteku odplačilne dobe ne sme preseči 80 let (če upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja).

Postopek pridobitve kredita Ekosklada

 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte Vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na Intesi Sanpaolo Bank najpozneje v treh mesecih.
 5. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 6. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 7. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.

Hitri informativni izračun kredita za občane

Hitro in enostavno izračunajte informativne stroške kredita za občane.

Odplačilna doba

Največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Maksimalni znesek kredita

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 • Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 • Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR

Strošek odobritve kredita

Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe) se obračuna v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR.

Strošek vodenja kredita:

 1. 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in
 2. 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR.


Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.

POVRATNE INFORMACIJE