Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Anonimne prijave

Prijavite kršitev, kaznivo dejanje ali nepravilnosti na različnih področjih, ki jih pokriva Policija oziroma različni inšpektorati in inšpekcijske službe.

Prijave so anonimne, če pa želite prejeti odgovor, lahko navedete svoje podatke ali prijavo oddate preko prijave v modul Moja eUprava. Pri anonimnih prijavah portal ne pozna vaše identitete, beleži pa IP podatek, ki ga lahko pridobi le pristojni organ, v okviru zakonsko določenih postopkov.

Anonimne prijave Policiji

Prijava nasilja v družini

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, ga prijavite.

Prijava nasilnih spolnih ravnanj

Če ste sami žrtev nasilnega spolnega ravnanja ali veste za tak primer, ga takoj prijavite policiji. Nasilno spolno ravnanje lahko prijavite v imenu ...

Prijava trgovine z ljudmi

Najpogosteje gre za trgovino z ženskami in otroki, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja.

Iskanje pogrešanih ali iskanih oseb

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču.

Prijava ekstremnega nasilja

Med ekstremno nasilje štejemo izsiljevanje, nasilništvo, terorizem, nezakonit promet z orožjem in kakršno koli spodbujanje nestrpnosti ali sovraštva.

Prijava organiziranega kriminala

Organizirana kriminaliteta vsebuje kazniva dejanja, kot so tihotapstvo, preprodaja ali izdelava prepovedanih drog, orožja in eksplozivov, ilegalne ...

Prijava korupcije

Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite. V boju proti korupciji bomo skupaj bolj uspešni.

Anonimne prijave inšpekcijskim službam

Prijava kršitev Informacijskemu pooblaščencu RS

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Prijava kršitev Javni agenciji za civilno letalstvo RS

Javna agencija za civilno letalstvo RS je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ Republike Slovenije na področju ...

Prijava nepravilnosti zasebnega varovanja

Prijavite neupoštevanje predpisov s področja zasebnega varovanja: nepravilno delovanje ali ravnanje varnostnega osebja, npr. varnostnikov oziroma ...

Prijava kršitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa, ...

Prijava kršitev Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke izvaja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o zdravilih ter zakonov, ki urejajo ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad delovnimi razmerji, nad izvajanjem določb varnosti in zdravja pri delu ter nad delom javnih ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Inšpektorat RS za kulturo in medije skrbi za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo varstvo kulturne ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Inšpektorat RS za notranje zadeve opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov na naslednjih področjih: zasebno ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za obrambo

Inšpektorat RS za obrambo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvaja nadzor na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred ...

Prijava kršitev Inšpektoratu za javni sektor

Prijavo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo, ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti Inšpektorata za javni sektor prišlo do nepravilnosti.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Inšpektorat RS za infrastrukturo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, ...

Prijava kršitev Javni agenciji za železniški promet RS

Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izvaja nadzor nad železniškim sistemom v Sloveniji ter opravlja naloge inšpekcijskega in ...

Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu RS

Zdravstveni inšpektorat RS opravlja inšpekcijski nadzor na področju izvajanja zakonov in drugih predpisov, ki urejajo varovanje javnega zdravja.

Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu

Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad spoštovanjem predpisov iz pristojnosti Tržnega inšpektorata. Prijave in pobude se obravnavajo v skladu z ...

Prijava kršitev Finančni upravi

Finančna uprava Republike Slovenije izvaja inšpekcijski nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izvajanja predpisov na finančnih ...

Prijava kršitev Uradu RS za nadzor proračuna

Urad RS za nadzor proračuna usklajuje naloge notranjega nadzora nad javnimi financami v Republiki Sloveniji in izvaja inšpekcijski nadzor nad državnim ...

Prijava kršitev Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja nadzor v skladu ...

Prijava kršitev Inšpektoratu za informacijsko družbo

Inšpektorat za informacijsko družbo izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja ter ...

Prijava kršitev Inšpekciji RS za informacijsko varnost

Inšpekcija za informacijsko varnost skrbi za nadzor nad izvajanjem določb Zakona o informacijski varnosti.

Prijava kršitev Upravi RS za pomorstvo, Pomorski inšpekciji

Pomorska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem mednarodnih in domačih predpisov na področju varnosti pomorskega prometa, zaščito morja ...

Prijava kršitev Uradu RS za kemikalije, Inšpekciji za kemikalije

Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije opravlja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo področje ...

Prijava kršitev Upravi RS za varstvo pred sevanji, Inšpekciji za varstvo pred sevanji

Uprava RS za varstvo pred sevanji, Inšpekcija za varstvo pred sevanji izvaja nadzor nad viri ionizirajočih sevanj v medicini in veterini ter izvajanjem ...

Prijava kršitev Uradu RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje vodi in razvija meroslovni sistem Republike Slovenije, izvaja nadzor ter upravno-inšpekcijske in prekrškovne postopke.

Prijava kršitev Upravi RS za jedrsko varnost, Inšpekciji za sevalno in jedrsko varnost

Uprava RS za jedrsko varnost, Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost izvaja nadzor na področjih sevalne in jedrske varnosti in preverja, ali nosilci ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šolstvo

Inšpektorat RS za šolstvo opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje šolstva.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za šport

Inšpektorat RS za šport opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo področje športa.

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in energijo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem okoljske zakonodaje, predpisov s področja ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za stanovanja

Inšpektorat Republike Slovenije za stanovanja izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem stanovanjske zakonodaje ter predpisov s področja ...

Prijava kršitev Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor

Inšpektorat za naravne vire in prostor izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve ...

Prijava kršitev Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju nadzora v skladu z zakonom, ki ureja ...

Prijava zaščitenega prijavitelja glede kršitve predpisov v delovnem okolju

Zakon o zaščiti prijaviteljev ureja možnosti prijave kršitev predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji. Zakon določa zaščito prijaviteljev (ZZPri), ki ...

Pristojnosti inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet je bil ustanovljen s ciljem doseči večjo učinkovitost inšpekcij ter usklajenost njihovega delovanja in je stalno medresorsko delovno telo.

POVRATNE INFORMACIJE