Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Storitve občin

Omogočamo oddajo elektronskih vlog na občine. Trenutno lahko elektronske vloge oddate le izbranim občinam, ostale bodo v e-storitve vključene postopoma.

Dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Pokojnik je lahko izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem ali drugem pokopališču na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali ...

Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Informacije javnega značaja

Zakon vsakomur omogoča dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezanci.

Okolje in prostor

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst ...

Sprememba podatkov za odmero NUSZ

V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno ...

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine.

Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Nakup, prodaja, menjava, in najem zemljišč/a v lasti občine

Stranka poda vlogo za nakup, prodajo, menjavo ali najem nepremičnine. Pri tem mora navesti podatke o parcelni številki, katastrski občini, površino ...

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je ...

Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in / ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za ...

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del

Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana ...

POVRATNE INFORMACIJE