Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Storitve občin

Omogočamo oddajo elektronskih vlog na občine. Trenutno lahko elektronske vloge oddate le izbranim občinam, ostale bodo v e-storitve vključene postopoma.

Dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Pokojnik je lahko izkopan in prenesen na drugo pokopališče ali v drug grob na istem ali drugem pokopališču na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih ali ...

Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Informacije javnega značaja

Zakon vsakomur omogoča dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezanci.

Okolje in prostor

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst ...

Nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča (NUSZ)

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, območje katerega določi občina. Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od ...

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine.

Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Nakup, prodaja, menjava, in najem zemljišč/a v lasti občine

Stranka poda vlogo za nakup, prodajo, menjavo ali najem nepremičnine. Pri tem mora navesti podatke o parcelni številki, katastrski občini, površino ...

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je ...

Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in / ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za ...

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del

Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana ...

Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom je potrebno pridobiti za izvedbo manjše rekonstrukcije, ki pomeni manjše povečanje prostornine ali ...

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Soglasje k priglašenemu posegu v prostor je potrebno pridobiti za postavitev začasnega skladiščnega objekta.

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna določena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega ...

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev s strani občin

Investitor lahko pridobi projektne in druge pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo ...

Zahteva občini za podaljšanje roka za dopolnitev zahteve po Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

V primeru, da je vaša vloga na področju graditve objektov nepopolna, vas bo pristojni organ pozval k njeni dopolnitvi.

POVRATNE INFORMACIJE