Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo:

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno z nalogami uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad razvojem podeželja, ukrepov kmetijske politike in zootehnike,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju identifikacije in registracije živali,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje, Direkcije Republike Slovenije za vode in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvom voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva, lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
POVRATNE INFORMACIJE