Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Informacijskemu pooblaščencu RS

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Informacijski pooblaščenec svoje z zakonom določene naloge in pristojnosti opravlja na dveh področjih, in sicer na področju dostopa do informacij javnega značaja ter na področju varstva osebnih podatkov.

Prijava kršitve Informacijskemu pooblaščencu

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost Informacijskemu pooblaščencu, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Informacijskemu pooblaščencu

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Informacijskemu pooblaščencu tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Na področju dostopa do informacij javnega značaja Informacijski pooblaščenec izvaja upravne pristojnosti:

 • pritožbenega organa, ki je pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kratil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja, ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

 • pritožbenega organa po 45. členu Zakona o medijih (ZMed), po katerem Informacijski pooblaščenec odloča v primeru, ko zavezanec zavrne odgovor na vprašanje, ki ga zastavi predstavnik medija.

Na področju varstva osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec izvaja upravne pristojnosti, ki mu jih dajejo Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) ter Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), in sicer:

 • opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZVOP-1 in vseh drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov;

 • vodi postopke o prekrških s področja varstva osebnih podatkov (hitri postopek);

 • odloča o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi lastnimi podatki in o ugovoru glede obdelave osebnih podatkov na podlagi četrtega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 10. člena ZVOP-1;

 • odloča o pritožbi pacientov in drugih upravičenih oseb v zvezi s seznanitvijo z zdravstveno dokumentacijo;

 • vodi postopke ugotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov v tretjih državah in postopke za izdajo posebnih dovoljenj za iznos osebnih podatkov v tretjo državo;

 • vodi postopke za izdajo dovoljenj za povezovanje zbirk osebnih podatkov in dovoljenj za izvajanje biometrijskih ukrepov.
POVRATNE INFORMACIJE