Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Divjad, lovstvo, ribolov: Morski gospodarski ribič - fizična oseba

Gospodarski ribolov lahko izvaja tudi fizična oseba, ki pridobi status ribiča in ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Posameznik, ki želi izvajati gospodarski ribolov na morju, lahko pridobi status ribiča – fizične osebe. S pridobitvijo statusa in vpisom v evidenco ribičev – fizičnih oseb se tak posameznik šteje za kmeta v skladu s predpisi o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju.

Vloga za pridobitev statusa morskega ribiča – fizične osebe

Za pridobitev statusa ribiča morate oddati vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Morski ribolov obsega gospodarski ribolov, ki je pridobitna dejavnost in negospodarski ribolov, ki je nepridobitna dejavnost in je namenjen znanstvenemu in raziskovalnemu delu ter prostočasnemu ribolovu.


Dovoljenje za gospodarski ribolov lahko dobi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik registrirana za opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi;

- da fizična oseba, ki želi pridobiti status ribiča – fizične osebe po tem zakonu ni lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali ni vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ni uživalka pokojnine in pisno izjavi, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov;

- da je fizična oseba strokovno usposobljena za gospodarski ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, oziroma da ima pravna oseba vsaj eno osebo, ki je strokovno usposobljena za gospodarski ribolov skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;

- da razpolaga z ribiškim plovilom, vpisanim pri organu, pristojnem za pomorstvo;

- da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova;

- da ji dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto.

Status ribiča-fizične osebe in vpis v evidenco ribičev izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

POVRATNE INFORMACIJE