Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Prva zaposlitev

Oseba se zaposli s sklenitvijo pisne pogodbo o zaposlitvi, s katero se sklene delovno razmerje.

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Sklene se s pisno pogodbo o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen oz. za določen čas.

Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma, če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas.

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi,
 • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih.


Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.


Delo se v primerih, ko obstajajo elementi delovnega razmerja ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (npr. na podlagi podjemne in avtorske pogodba ali kot samostojni podjetnik posameznik), razen v primerih, ki jih določa zakon.

POVRATNE INFORMACIJE