Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Vpis v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Republiki Sloveniji.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so na primer ukrepi kmetijske politike.

Vloga za vpis v register kmetijskih gospodarstev

Vlogo za vpis kmetijskega gospodarstva oddate nosilci ob vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o planini oziroma skupnem pašniku v register kmetijskih gospodarstev

Vlogo s podatki o planini oziroma skupnem pašniku se uporablja ob prvem vpisu kmetijskega gospodarstva s planino oziroma skupnim pašnikom v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in za javljanje sprememb na planini oziroma skupnem pašniku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o hmeljišču

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo hmeljišča in za javljanje sprememb o hmeljišču, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o vinogradu

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo vinogradi in za javljanje sprememb o vinogradu, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o intenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo intenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o intenzivnem sadovnjaku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o ekstenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo ekstenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o ekstenzivnem sadovnjaku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o oljčniku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdeluje oljčnik in za javljanje sprememb o oljčniku, ki je že vpisan v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

V register kmetijskih gospodarstev (RKG) se morate vpisati nosilci kmetijskih gospodarstev na območju Republike Slovenije, ki izpolnjujete vsaj enega izmed naslednjih pogojev:


 • v skladu s predpisi ste zavezanci za vpis v zbirke podatkov z delovnega področja ministrstva,
 • uveljavljate finančne podpore ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike,
 • za opravljanje kmetijske dejavnosti ste vpisani v uradne evidence ali registre po drugih predpisih,
 • v uporabi imate najmanj 1 hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali najmanj 0,1 hektarja oljčnikov, najmanj 0,2 hektarja intenzivnega sadovnjaka, 0,1 hektarja jagodičja ali lupinarja, najmanj 0,05 ha vinograda oziroma hmeljišče,
 • tržite pridelke, ki jih pridelujete.


V RKG vodimo ali prevzemamo naslednje podatke za posamezno kmetijsko gospodarstvo:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lahko pravna oseba, fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost s pravico do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva,
 • člani kmetije in - zaposleni na kmetiji
 • zemljišča, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi
 • standardni prihodek kmetijskega gospodarstva
 • stalež rejnih živali in podobno.


Nosilec kmetijskega gospodarstva ste lahko:

 • popolnoma poslovno sposobne fizične osebe, ki niste samostojni podjetnik posameznik,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
 • pravne osebe, registrirane za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
 • društva, ki opravljate kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
 • agrarne skupnosti ali
 • pašne skupnosti.


Nosilci kmetij, ki so posebna oblika kmetijskega gospodarstva, ste lahko le fizične osebe, ki imate stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.


Vpis članov kmetije morate nosilci kmetij urediti na upravni enoti. Za vpis je potrebno pridobiti soglasje člana kmetije. Kot člani kmetije se lahko vpišejo osebe, ki živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec in naslednji sorodniki nosilca: nosilčev zakonec, oseba, s katero nosilec živi v zunajzakonski skupnosti, nosilčevi otroci, posvojenci in vnuki, nosilčevi starši, posvojitelji, stari starši, bratje in sestre nosilca kmetije, nosilčev tast in tašča, zet in snaha, otroci nosilčevega partnerja (pastorki) ter zakonec nosilčeve matere ali očeta.


Nosilec in član kmetije sta lahko pripisana samo na eno kmetijo, razen v primerih kmetij v postopku ukinitve in kmetij v postopku dedovanja, če je začasni skrbnik kmetije določen s sklepom sodišča.


Vpis zemljišč kmetijskega gospodarstva se izvede na upravni enoti ob prisotnosti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na ortofoto posnetek se vrišejo meje posameznih grafičnih enot rab kmetijskega gospodarstva (GERK) in grafične enote krajinskih značilnosti (KRZ). Po končanem vrisu se soležni GERK-i in KRZ istega kmetijskega gospodarstva povežejo v blok.

POVRATNE INFORMACIJE