Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Starševski dopust traja 160 koledarskih dni za vsakega od staršev. Koristi ga lahko eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba.

Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila brez dopusta

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega nadomestila, pravico do starševskega nadomestila in podaljšanega starševskega nadomestila KADAR NIMA PRAVICE DO DOPUSTA, KER NI ZAVAROVANA ZA STARŠEVSKO VARSTVO, BILA PA JE ZAVAROVANA VSAJ 12 MESECEV V ZADNJIH TREH LETIH PRED NASTOPOM ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo)

Vlogo vloži mati, oče ali druga oseba do 18 meseca starosti otroka zaradi zdravstvenega stanja otroka.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Obvestilo o izrabi prenesenega starševskega dopusta

Upravičenec/ka s tem obvestilom obvesti center za socialno delo o izrabi prenesenega starševskega dopusta najpozneje 15 dni po nastopu dopusta.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila v času odmora za dojenje

Mati, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno. Za čas odmora je mati upravičena do nadomestila, in sicer v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila očeta, druge osebe, enega od starih staršev ali posvojitelja/-ice

S to vlogo oče, druga oseba ali eden od starih staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila v primerih, ko te pravice ne uveljavlja mati.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Uveljavljanje in trajanje starševskega dopusta

Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta. Neprenosljiv del starševskega dopusta v trajanju največ 60 koledarskih dni se lahko uveljavlja kadarkoli do nastopa dopusta.

Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša. Starša se o izrabi starševskega dopusta pisno dogovorita najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.

V dogovoru natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta, odloči o tem center za socialno delo.

Vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo. Vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev.

Mati lahko izrabi 260 koledarskih dni starševskega dopusta, če oče nanjo prenese vseh 100 koledarskih dni starševskega dopusta. Oče prav tako lahko izrabi največ 260 koledarskih dni, če mati nanj prenese 100 koledarskih dni starševskega dopusta 60 koledarskih dni starševskega dopusta je neprenosljivih za vsakega od staršev Neprenosljiv del straševskega dopusta se lahko izrabi najkasneje do osmega leta starosti otroka, največ dvakrat letno po najmanj 15 koledarskih dni.

Podaljšanje dopusta

Dopust se lahko podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov za dodatnih 90 dni,
 • ob rojstvu več otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni,
 • ob rojstvu nedonošenčka – za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni,
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije),
 • ob rojstvu otroka, če starša varujeta in vzgajata najmanj še dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.


Podaljšanje dopusta je treba uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta.

Pravica posvojiteljev in rejnikov do starševskega dopusta

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu s predpisom, ki ureja družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do osmega leta starosti otroka, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku.

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok nameščen z namenom posvojitve, ali otrokov sorodnik, ki mu je podeljena starševska skrb v skladu s predpisom, ki ureja družinska razmerja, ima za otroka, ki je že dopolnil osem let starosti in je mlajši od 15 let, pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po po namestitvi otroka z namenom posvojitve ali izvedeni posvojitvi ali podelitvi starševske skrbi sorodniku.

Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Rejnik, ki mu je v rejništvo nameščen otrok, ki še ni dopolnil osem let starosti, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v rejništvo.

Naknadni starševski dopust

V primeru, da se ugotovi motnja v telesnem ali duševnem razvoju otroka ali dolgotrajna hujša bolezen otroka po uveljavljanju pravice do starševskega dopusta, otrok pa še ni dopolnil starosti 18 mesecev, ima eden od staršev pravico do 90 dni dopusta za nego in varstvo od dneva priznanja pravice. V tem primeru je potrebno vlogo oddati najkasneje do 18. meseca starosti otroka.

POVRATNE INFORMACIJE