Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:


  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.


Na lokalnih volitvah lahko volite tudi tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.


Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.


Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Redne volitve v občinske svete se opravijo tretjo nedeljo v novembru. Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo tudi:

• po pošti, lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz prejšnjega odstavka,
• na domu, če se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.


Pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora ugotoviti istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način.


Če občinski svet šteje od 7 do 11 članov, člane volimo po večinskem načelu. Če šteje 12 do 45 članov, člane volimo po proporcionalnem načelu.


Člane občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, volimo po večinskem načelu.

POVRATNE INFORMACIJE