Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI: Prekrški

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek in sankcijah, o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal drugi prekrškovni organ, ter o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Prekršek je vsako dejanje, ki ga zakon, uredba ali odlok samoupravne lokalne skupnosti (npr. občine) določa kot prekršek in je zanj predpisana sankcija. Prekrški so lahko določeni v vsakem predpisu, ki ureja posamezno področje (npr. promet, davčni postopek, varstvo živali), če zakonodajalec oceni, da je za zagotovitev spoštovanja posameznega predpisa to potrebno.

Ko prekrškovni organ ugotovi, da ste storili prekršek:

  • če je pristojen za obravnavo tega prekrška:

na 1. stopnji odloči o prekršku z odločbo ali (z uradnim zaznamkom) odloči, da ne bo izvedel postopka. Prekrškovni organ v določenih primerih izda plačilni nalog (npr. prehitra vožnja, nedostojno vedenje, neredno poročanje davčnemu organu), ki velja kot pisna odločba o prekršku.

  • za prekrške, za katere ni pristojen odločati:

vloži obdolžilni predlog na okrajno sodišče (npr. postopek zoper mladoletnike).Sodišče bo v rednem sodnem postopku odločalo o odgovornosti za prekršek in sankciji.

Sodišča vodijo dve vrsti postopkov o prekrških:

  • postopek z zahtevo za sodno varstvo (ZSV) - v tem postopku sodišče odloča o zahtevi za sodno varstvo storilca zoper odločbe prekrškovnega organa na prvi stopnji,
  • redni sodni postopek o prekršku (PR) – sodišče odloča v postopku o prekršku na podlagi obdolžilnega predloga pristojnega predlagatelja (prekrškovni organ, organ, ki nadzoruje delo prekrškovnega organa, in državno tožilstvo).


Za oba postopka so pristojna okrajna sodišča.

Sankcije, ki se izrečejo za prekršek, so določene s predpisi, s katerimi so določeni prekrški.

Za prekršek se izreče:

  • glavna sankcija - globa: znesek, ki ga je treba plačati in je prihodek proračuna, ali opomin ter
  • stranske sankcije, ki se izrečejo poleg glavne sankcije. V nekaterih primerih se izrečejo obvezno (npr. kazenske točke in odvzem predmetov). Stranske sankcije, ki so predpisane obvezno, izreka tudi prekrškovni organ. O izreku stranske sankcije, za katero zakonodajalec ni predpisal, da se izreče obvezno, vedno odloči sodišče (npr. odvzem predmetov, izgon tujca iz države, prepoved sodelovanja v postopkih javnega naročanja).


Več o prekrških in postopku pred sodiščem

POVRATNE INFORMACIJE