Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravna pomoč: Oprostitev plačila sodnih taks

Za oprostitev lahko zaprosite, če bi bila s plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi preživljate sebe in družino.

V okviru navedene ugodnosti lahko zaprosite za celotno ali delno oprostitev plačila sodnih taks, odlog ali obročno plačilo.

Vloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks

Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks mora vsebovati podatke in izjave iz 12. člena Zakona o sodnih taksah. Zanj ni predpisan poseben obrazec.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks morate vložiti najpozneje do izteka roka za plačilo sodne takse, ki je naveden na plačilnem nalogu.


Samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljate določeno dejavnost ter pravne osebe lahko uveljavljate le delno oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, če nimate sredstev za plačilo celotne takse in jih tudi ne morete zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti.


Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks presojamo okoliščine, kot so:


 • materialni položaj vlagatelja in njegovih družinskih članov,
 • vrednost predmeta postopka,
 • število oseb, ki jih vlagatelj preživlja.


Če je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik, druga fizična oseba, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost ali pravna oseba, upoštevamo:


 • premoženjsko stanje,
 • finančno stanje,
 • likvidnostno stanje.


Plačila sodnih taks so oproščeni:


 • država in državni organi,
 • samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
 • posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin,
 • invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti,
 • invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem njihovega namena,
 • centri za socialno delo, če so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij,
 • otrok, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj, in otrokov skrbnik v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij,
 • stranka za postopek, za katerega ji je bila dodeljena redna ali izredna brezplačna pravna pomoč,
 • humanitarne organizacije,
 • organizacije, ki kot javno službo opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali vzajemnost.


Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks velja tudi za vse nadaljnje takse v postopku, za katerega sodišče izda sklep.

Postopek dodelitve brezplačne pravne pomoči na sodišču

pravna podlaga

pristojni organ

POVRATNE INFORMACIJE