Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali po veljavni ureditvi obstaja kakšen obrazec za uveljavljanje oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks?
Od 10. 11. 2016, ko so se začele uporabljati predzadnje spremembe taksne ureditve, takšen obrazec ni več predpisan. Stranka, ki želi uveljavljati oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, vloži zgolj predlog za taksne ugodnosti, ni pa ji treba več prilagati obrazca izjave o premoženjskem stanju, saj premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov ugotavlja sodišče po uradni dolžnosti. Predlog mora vsebovati naslednje podatke in izjave:

- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali druge fizične osebe, ki kot poklic opravlja določeno dejavnost,
- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke,
- podatke o zadevi,
- podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov, o katerih se v Republiki Sloveniji ne vodijo zbirke podatkov (dohodki in premoženje v tujini),
- soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost,
- da so stranka in njeni polnoletni družinski člani, ki so podali soglasje iz prejšnje alineje, seznanjeni s svojimi pravicami s področja varstva osebnih podatkov (iz enajstega odstavka 12.a člena Zakona o sodnih taksah), objavljenimi na spletni strani sodišča, pri katerem stranka vlaga predlog,
- podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.

Če predlog ne vsebuje izjav stranke in njenih polnoletnih družinskih članov iz pete in šeste alineje zgoraj ter podpisov polnoletnih družinskih članov stranke, bo sodišče o predlogu kljub temu odločilo, kar pomeni, da te sestavine niso obvezne, vendar je njihova navedba stranki v korist oziroma stranka z njihovo navedbo skrajša delo sodišča.
POVRATNE INFORMACIJE