Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Z javnimi razpisi neprofitna najemna stanovanja dodeljujejo občine, država, javni stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Najemno pogodbo sklenemo za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena administrativno.

Za najem neprofitnega stanovanja lahko kandidirate, če izpolnjujete naslednje splošne pogoje:

 • imate državljanstvo Republike Slovenije,
 • imate stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada, kjer bi radi zaprosili za najem neprofitnega stanovanja,
 • prosilci ali osebe, ki bodo z vami uporabljale stanovanje, ne smete biti najemniki neprofitnega najemnega stanovanja ali lastniki oziroma solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
 • mesečni dohodki vašega gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo dohodkovnega cenzusa,
 • prosilci morate imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.


Izjeme:

 • žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih oziroma varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki lahko sodelujete na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča,
 • invalidi, ki ste trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča za pridobitev neprofitnega stanovanja zaprosite v katerikoli občini, ki ima večje možnosti za zaposlitev ali vam zagotavlja zdravstvene storitve in pomoč druge osebe,
 • najemniki oziroma prejšnji imetniki stanovanjske pravice v stanovanjih, ki so bila odvzeta po predpisih o podržavljenju, če tudi sicer izpolnjujete splošne pogoje do dodelitve neprofitnega stanovanja,
 • osebe, ki ste po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih.


Prednost pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj imajo naslednje kategorije prosilcev:

 • družine z več otroki,
 • družine z manjšim številom zaposlenih,
 • mladi in mlade družine,
 • invalidi in družine z invalidnim članom,
 • državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki,
 • žrtve nasilja v družini,
 • osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
 • prosilci, ki ste glede na svoj poklic ali dejavnost pomembni za občino, kar mora občina opredeliti v razpisu.


Najemodajalci morajo v vsakem posameznem razpisu opredeliti prednostne kategorije prosilcev, ki so lahko zgoraj naštete ali pa druge kategorije po lastni presoji, ki pa jih morajo v razpisu posebej utemeljiti. V razpisu mora biti tudi izrecno določeno, katera skupina prosilcev ima prednost pri dodelitvi neprofitnih stanovanj, če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu.

Pri posameznih razpisih za dodeljevanje neprofitnih stanovanj lahko najemodajalci predpišejo poleg splošnih pogojev tudi dodatne pogoje.

Dohodkovni cenzus

Prosilci ste upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki vašega gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo zakonsko določenega odstotka od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji (RS):

število članov gospodinjstva

odstotek od povprečne neto plače v RS, ki ga dohodek ne sme presegati

1

200 %

2

250 %

3

315 %

4

370 %

5

425 %

6

470 %

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

POVRATNE INFORMACIJE