Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, pridobitev hišne številke, vpis stavbe v kataster nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo...

Gradnja in nepremičnine

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter in ...

Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Prijava začetka gradnje

Pogoj za začetek izvajanja gradnje je prijava začetka gradnje.

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Objekte je treba uporabljati ...

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Ureditev pravnega stanja obstoječega nedovoljenega objekta (legalizacija objekta in uporabno dovoljenje za stare objekte)

Gradbeni zakon, poleg urejanje pravnega stanja nedovoljenega objekta po rednih postopkih, omogoča tudi legalizacijo objekta ali dela objekta, ...

Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo izboljšamo točnost koordinat podatkov o mejah parcel in tlorisov stavb.

Določitev, preštevilčenje in ukinitev hišne številke

Hišne številke določamo stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Izbris stavbe ali dela stavbe

Ob odstranitvi stavbe ali dela stavbe se jo oziroma ga izbriše iz katastra nepremičnin.

Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe

Če dve ali več stavb združite v eno stavbo, dva ali več delov stavb združite v enega, ali stavbo delite v več stavb oziroma del stavbe v več delov ...

Vpis stavbe in delov stavbe

Stavbe je potrebno vpisati v kataster nepremičnin.

Vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

Najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi na stavbi ali na delu stavbe v naravi morate vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Sprememba sestavine dela stavbe

Ob spremembi sestavine dela stavbe morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in dela ...

Spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

Najpozneje v 30 dneh po izvedeni spremembi na stavbi ali v delu stavbe v naravi je potrebno vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Izračun površine

Površina se izračuna iz podatkov katastra nepremičnin.

Določitev območja stavbne pravice in območja služnosti

Lego in obseg območja stavbne pravice ter območja služnosti lahko vpišete v kataster nepremičnin.

Prizidava prostora

Če stavbi prizidate ali odstranite prostor, morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in ...

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Zemljiška knjiga

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

Stanovanja

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja ...

POVRATNE INFORMACIJE