Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, pridobitev hišne številke, vpis stavbe v kataster nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo...

Gradnja in nepremičnine

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst ...

Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Gradnja objektov brez gradbenega dovoljenja in brez prijave začetka gradnje

Gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje niso pogoj za gradnjo enostavnega objekta, vzdrževanje objektov, manjšo rekonstrukcijo, vzdrževalna dela ...

Prijava začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja

Nekatere gradnje je treba prijaviti, četudi zanje ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter in ...

Prijava začetka gradnje z gradbenim dovoljenjem

Pogoj za začetek izvajanja gradnje je prijava začetka gradnje.

Prijava spremembe investitorstva in poskusnega obratovanja

Zamenjava investitorja med gradnjo in poskusno obratovanje.

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna določena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega ...

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevni objekt, se lahko začne uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Ureditev pravnega stanja obstoječega nedovoljenega objekta (legalizacija objekta in uporabno dovoljenje za stare objekte)

Gradbeni zakon, poleg urejanje pravnega stanja nedovoljenega objekta po rednih postopkih, omogoča tudi objekta ali dela objekta, rekonstrukcije ali ...

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Soglasje k priglašenemu posegu v prostor je potrebno pridobiti za postavitev začasnega skladiščnega objekta.

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana ...

Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom je potrebno pridobiti za izvedbo manjše rekonstrukcije, ki pomeni manjše povečanje prostornine ali ...

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

V času veljavnosti gradbenega dovoljenja so dopustna določena manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja in dokumentacije za pridobitev gradbenega ...

Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo izboljšamo točnost koordinat podatkov o mejah parcel in tlorisov stavb.

Določitev, preštevilčenje in ukinitev hišne številke

Hišne številke določamo stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Kataster nepremičnin

Vpis stavbe in delov stavbe

Stavbe je potrebno vpisati v kataster nepremičnin.

Vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

Najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi na stavbi ali na delu stavbe v naravi morate vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe

Če dve ali več stavb združite v eno stavbo, dva ali več delov stavb združite v enega, ali stavbo delite v več stavb oziroma del stavbe v več delov ...

Izbris stavbe ali dela stavbe

Ob odstranitvi stavbe ali dela stavbe se jo oziroma ga izbriše iz katastra nepremičnin.

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Sprememba sestavine dela stavbe

Ob spremembi sestavine dela stavbe morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in dela ...

Spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

Najpozneje v 30 dneh po izvedeni spremembi na stavbi ali v delu stavbe v naravi je potrebno vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Izračun površine

Površina se izračuna iz podatkov katastra nepremičnin.

Prizidava prostora

Če stavbi prizidate ali odstranite prostor, morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in ...

Stanovanja

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja ...

Nakup, prodaja, služnost, menjava, in najem zemljišč

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

Nakup, prodaja, menjava, in najem zemljišč/a v lasti občine

Stranka poda vlogo za nakup, prodajo, menjavo ali najem nepremičnine. Pri tem mora navesti podatke o parcelni številki, katastrski občini, površino ...

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Določitev območja stavbne pravice in območja služnosti

Lego in obseg območja stavbne pravice ter območja služnosti lahko vpišete v kataster nepremičnin.

Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine.

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

POVRATNE INFORMACIJE