Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, vpis stavbe v kataster stavb, hišna številka, vpis v zemljiško knjigo...

Gradnja in nepremičnine

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Predodločba

Investitor lahko v primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta za večjo pravno varnost že pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega ...

Prijava začetka gradnje

Poleg pravnomočnega gradbenega dovoljenja je pogoj za začetek izvajanja gradnje prijava začetka gradnje.

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Objekte je treba uporabljati ...

Določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke

Določamo jih stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja ...

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Vpis stavbe v kataster stavb

Stavbe je potrebno vpisati v kataster stavb.

Sprememba podatkov katastra stavb

Podatke o stavbi in delih stavbe, vpisane v kataster stavb, morate spremeniti, če se je v naravi spremenilo dejansko stanje stavbe ali dela stavbe.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster

Če želite urediti vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, lahko na geodetski upravi vložite zahtevek za njegovo evidentiranje.

Ureditev podatkov registra nepremičnin

Če podatki v registru ne odražajo dejanskega stanja vaših nepremičnin, jih lahko uredite na več načinov.

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Legalizacija objekta

Gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

Zemljiška knjiga

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

POVRATNE INFORMACIJE