Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, pridobitev hišne številke, vpis stavbe v kataster nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo...

Gradnja in nepremičnine

Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Pridobitev projektnih in drugih pogojev

Pridobitev projektnih in drugih pogojev je obvezna, če to določa poseben predpis.

Predodločba

Investitor lahko v primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta za večjo pravno varnost že pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega ...

Prijava začetka gradnje

Poleg pravnomočnega gradbenega dovoljenja je pogoj za začetek izvajanja gradnje prijava začetka gradnje.

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
Objekte je treba uporabljati ...

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Legalizacija objekta

Gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

Določitev, preštevilčenje in ukinitev hišne številke

Hišne številke določamo stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Izbris stavbe ali dela stavbe

Ob odstranitvi stavbe ali dela stavbe se jo oziroma ga izbriše iz katastra nepremičnin.

Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe

Če dve ali več stavb združite v eno stavbo, dva ali več delov stavb združite v enega, ali stavbo delite v več stavb oziroma del stavbe v več delov ...

Vpis stavbe in delov stavbe

Stavbe je potrebno vpisati v kataster nepremičnin.

Vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

Najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi na stavbi ali na delu stavbe v naravi morate vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Sprememba sestavine dela stavbe

Ob spremembi sestavine dela stavbe morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in dela ...

Spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

Najpozneje v 30 dneh po izvedeni spremembi na stavbi ali v delu stavbe v naravi je potrebno vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Izračun površine

Površina se izračuna iz podatkov katastra nepremičnin.

Določitev območja stavbne pravice in območja služnosti

Lego in obseg območja stavbne pravice ter območja služnosti lahko vpišete v kataster nepremičnin.

Prizidava prostora

Če stavbi prizidate ali odstranite prostor, morate najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov stavbe in ...

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Zemljiška knjiga

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo. Pri tem upošteva stanje v času prejema predloga in listine, ki so ...

Stanovanja

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja ...

POVRATNE INFORMACIJE