Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Storitve občin

Omogočamo oddajo elektronskih vlog na občine. Trenutno lahko elektronske vloge oddate le izbranim občinam, ostale bodo v e-storitve vključene postopoma.

Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Sprememba podatkov za odmero NUSZ

V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno ...

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za organizacijo javne prireditve, na kateri je načrtovana uporaba zvočnih naprav, ki bodo presegale mejne ravni vrednosti kazalcev hrupa v okolju, je ...

Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in / ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za ...

Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del

Za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti dovoljenje občine.

Potrdilo o predkupni pravici

Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne ...

Mnenje na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine

Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu prometne površine je potrebno pridobiti mnenje na projektno dokumentacijo s strani občine.

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst ...

Informacije javnega značaja

Zakon vsakomur omogoča dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezanci.

Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana ...

POVRATNE INFORMACIJE