Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

vodič Rojstvo četrtega, petega... otroka

Ob rojstvu otroka je potrebno opraviti določene postopke, pridobite pa tudi nekatere pravice, ki so odvisne od tega, koliko otrok imate.

Nekatere postopke morate opraviti pred rojstvom otroka, nekatere pa po rojstvu otroka.

Uveljavljanje pravice do dopusta
1

Materinski dopust

OBVEZNO
Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.
2

Očetovski dopust

IZBIRNO
Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.
3

Starševski dopust

IZBIRNO
Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.
Pridobitev otrokovih dokumentov
4

Določitev otrokovega osebnega imena

OBVEZNO
Starša izbereta osebno ime otroka sporazumno in ga prijavita katerikoli upravni enoti najpozneje v 30 dneh po rojstvu. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka.

Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot, v nasprotnem primeru morata starša podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet.

5

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

OBVEZNO
Otroka prijavite v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prijavite ga čimprej, najpozneje pa v roku 60 dni od njegovega rojstva.
6

Izbira pediatra

OBVEZNO
Otroku izberite splošnega osebnega zdravnika. Izberete ga lahko med zdravniki specialisti pediatrije ali šolske medicine.
7

Pridobitev osebne izkaznice

IZBIRNO
Za otrokovo osebno izkaznico lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
8

Pridobitev potnega lista

IZBIRNO
Za otrokov potni list lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
9

Pridobitev davčne številke za novorojenčka

OBVEZNO
Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu,

lahko pa jo starši pridobijo takoj po otrokovem rojstvu na katerem koli finančnem uradu.

10

Pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu

IZBIRNO
Izpisek prejmete po rojstvu otroka na dom. Če potrebuje več izvodov izpiskov, morate za njih zaprositi sami.
Prejemki in druge pravice družine
11

Sporočanje povečanega števila družinskih članov

OBVEZNO
Prejemniki otroškega dodatka, subvencije vrtca ali državne pomoči morate Centru za socialno delo spremembo v številu družinskih članov sporočiti v osmih dneh.
12

Otroški dodatek

IZBIRNO
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Zanj lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
13

Družinski prejemki

IZBIRNO
Obstaja več vrst družinskih prejemkov, do katerih so družine lahko upravičene pod različnimi pogoji.
14

Uveljavljanje dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane

IZBIRNO
Otroka do 18. leta starosti lahko brez omejitev prijavite kot vzdrževanega družinskega člana.
15

Znižano plačilo letne dajatve za uporabo cest

IZBIRNO
Družina s štirimi ali več otroki do 18. leta lahko za en avtomobil, ki ga ima v lasti, uveljavi polovično plačilo letne dajatve za uporabo cest.
16

Polovično vračilo plačane vinjete za velike družine

IZBIRNO
Družina s štirimi ali več otroki do 18. leta, ki ima v lasti kombi, lahko uveljavi polovično vračilo za plačano vinjeto za kombi.

Vlogo skupaj s kopijo računa o nakupu vinjete pošljete na enoto centra za socialno delo, na območju katere imate stalno prebivališče.

17

Vračilo davka na motorna vozila za velike družine

IZBIRNO
Starši, ki imate tri ali več otrok, lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila DMV kupite osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži.
18

Oprostitev plačila takse za gradbeno dovoljenje

IZBIRNO
Mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanski problem, so oproščene plačila upravne takse za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let (v letu, ko se vloži zahtevek) ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Pravice staršev po rojstvu na področju delovnega razmerja
19

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

IZBIRNO
Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:
- eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti,
- otroka eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka največ do 18. leta starosti otroka

-eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

20

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost

IZBIRNO
Če eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.
21

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

IZBIRNO
Mama, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Za čas odmora je upravičena do nadomestila oziroma plačila prispevkov za socialno varnost.

22

Nadurno in nočno delo staršev

IZBIRNO
Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Mami ali očetu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njenim oziroma njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

Varstvo otrok
23

Vpis otroka v vrtec

IZBIRNO
V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
24

Subvencija za znižano plačilo vrtca

IZBIRNO
Ob vpisu v otroka vrtec lahko na centru za socialno delo zaprosite za subvencijo za znižano plačilo vrtca. Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.
Otroci s posebnimi potrebami

Starši otrok s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo dodatne pravice, ki jih najdete v sklopu poglavja Osebe s posebnimi potrebami.

Pomoč ob rojstvu otroka

Nekatere občine svojim občanom ob rojstvu otroka nudijo različne vrste pomoči. Preverite, kako je s tem v vaši občini.

POVRATNE INFORMACIJE