Vrtci in varovanje otrok Subvencija za znižano plačilo vrtca

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.

Subvencije za znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate starši za otroke, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Elektronska vloga za PONOVNO uveljavljanje pravice do OTROŠKEGA DODATKA / SUBVENCIJE VRTCA

 
Vlogo vložite samo v primeru, ko ste že prejeli odločbo za otroški dodatek oziroma subvencijo vrtca in želite pravice uveljaviti ponovno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Elektronska vloga za osnovne pravice iz javnih sredstev (otr.dodatek, vrtec, drž.štipendija)

 
Vlogo uporabite samo v primeru, če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Če zaprošate za katero od prej navedenih zahtevnejših pravic, morate uporabiti originalno (nepoenostavljeno) vlogo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Elektronski obrazec za sporočanje SPREMEMB pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 
Upravičenci do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca morate centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 
Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, dodatna subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Upravičenost in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Do subvencioniranja programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino.


Vlogo za subvencijo za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojnem centru za socialno delo na obrazcu enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec.


Novo vlogo je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica. Na primer, če subvencija vrtca velja do 31. marca, je treba vlogo vložiti v mesecu marcu.

Višina plačila vrtca

Višino plačila vrtca izražamo kot odstotek od cene vzgojnovarstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Določamo jo po lestvici, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, izražen v odstotku od neto povprečne plače.


Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge, vložene v letu 2016 (podlaga za izračun je povprečna plača za leto 2015):

Dohodkovni

razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % od neto povprečne plače za leto 2015)

Plačilo staršev

(v % od cene programa)

1

do 18 %

(do 182,38 EUR)

oproščeni plačila

2

nad 18 % do 30 %

(nad 182,38 do 303,97 EUR)

10 %

3

nad 30 % do 36 %

(nad 303,97 do 364,76 EUR)

20 %

4

nad 36 % do 42 %

(nad 364,76 do 425,65 EUR)

30 %

5

nad 42 % do 53 %

(nad 425,65 do 537,07 EUR)

35 %

6

nad 53 % do 64 %

(nad 537,07 do 648,57 EUR)

43 %

7

nad 64 % do 82 %

(nad 648,57 do 830,85 EUR)

53 %

8

nad 82 % do 99 %

(nad 830,85 do 1003,10 EUR)

66 %

9

nad 99 %

(nad 1003,10 EUR)

77 %


Starši, ki ne uveljavljate pravice do znižanega plačila vrtca, plačate 77 % cene programa.


Starši, ki imate v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačate za mlajšega otroka 30 % cene vzgojnovarstvenega programa, za vsakega nadaljnjega otroka pa ste plačila oproščeni v celoti.


Rejenci so oproščeni plačila vrtca, ceno programa v celoti krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila odda rejnik.


Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri občini je otrok vključen v javni ali zasebni vrtec s koncesijo.


Odločba velja 12 mesecev in ne le do konca koledarskega leta.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (97):

Da

Ne

Delno