Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Rojstvo prvega otroka

Ob rojstvu otroka je potrebno opraviti določene postopke, pridobite pa tudi nekatere pravice, ki so odvisne od tega, koliko otrok imate.

Nekatere postopke morate opraviti pred rojstvom otroka, nekatere pa po rojstvu otroka.

Uveljavljanje pravice do dopusta
1

Materinski dopust

IZBIRNO
Materinski dopust je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.
2

Očetovski dopust

IZBIRNO
Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.
3

Starševski dopust

IZBIRNO
Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.
Pridobitev otrokovih dokumentov
4

Določitev otrokovega osebnega imena

OBVEZNO
Starša izbereta osebno ime otroka sporazumno in ga prijavita katerikoli upravni enoti najpozneje v 30 dneh po rojstvu. Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka.

Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz največ dveh besed oziroma nedeljivih celot, v nasprotnem primeru morata starša podati izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet.

5

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

OBVEZNO
Otroka prijavite v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prijavite ga čimprej, najpozneje pa v roku 60 dni od njegovega rojstva.
6

Izbira pediatra

OBVEZNO
Otroku izberite splošnega osebnega zdravnika. Izberete ga lahko med zdravniki specialisti pediatrije ali šolske medicine.
7

Pridobitev osebne izkaznice

IZBIRNO
Za otrokovo osebno izkaznico lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
8

Pridobitev potnega lista

IZBIRNO
Za otrokov potni list lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
9

Pridobitev davčne številke za novorojenčka

IZBIRNO
Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmete po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu,

lahko pa jo pridobite takoj po otrokovem rojstvu na katerem koli finančnem uradu.

10

Pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu

IZBIRNO
Izpisek prejmete po rojstvu otroka na dom. Če potrebuje več izvodov izpiskov, morate za njih zaprositi sami.
Prejemki in druge pravice družine
11

Otroški dodatek

IZBIRNO
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Zanj lahko zaprosite takoj po rojstvu otroka.
12

Družinski prejemki

IZBIRNO
Obstaja več vrst družinskih prejemkov, do katerih so družine lahko upravičene pod različnimi pogoji.
13

Uveljavljanje dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane

IZBIRNO
Otroka do 18. leta starosti lahko brez omejitev prijavite kot vzdrževanega družinskega člana.
14

Oprostitev plačila takse za gradbeno dovoljenje

IZBIRNO
Mlada družina, ki rešuje svoj stanovanski problem, je oproščena plačila upravne takse za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let (v letu, ko se vloži zahtevek) ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Pravice staršev po rojstvu na področju delovnega razmerja
15

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

IZBIRNO
Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:
- eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti,
- otroka eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka največ do 18. leta starosti otroka

- eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

16

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

IZBIRNO
Mama, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Za čas odmora je upravičena do nadomestila oziroma plačila prispevkov za socialno varnost.

17

Nadurno in nočno delo staršev

IZBIRNO
Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

Mami ali očetu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njenim oziroma njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

Varstvo otrok
18

Vpis otroka v vrtec

IZBIRNO
V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
19

Subvencija za znižano plačilo vrtca

IZBIRNO
Ob vpisu otroka v vrtec lahko na centru za socialno delo zaprosite za subvencijo za znižano plačilo vrtca. Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka.
Otroci s posebnimi potrebami

Starši otrok s posebnimi potrebami lahko uveljavljajo dodatne pravice, ki jih najdete v sklopu poglavja Osebe z invalidnostmi.

Pomoč ob rojstvu otroka

Nekatere občine svojim občanom ob rojstvu otroka nudijo različne vrste pomoči. Preverite, kako je s tem v vaši občini.

POVRATNE INFORMACIJE