Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Izobraževanje: Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne s pisno zahtevo staršev. Pisno zahtevo za usmerjanje lahko zase vloži tudi oseba, starejša od 15 let.

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja

Zahteva je namenjena otrokom, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi

Če so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na ustreznost usmeritve otroka, je zaradi koristi otroka potrebno vložiti zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi. Zahtevo lahko vložijo starši otroka, starejši mladoletnik, vzgojno-izobraževalni zavod, socialnovarstveni zavod ali center za socialno delo. Vlogo poda pri organu, ki je odločal o usmeritvi, zahtevo za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi ali njenega dela.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva za izobraževanje na domu

Zahteva je namenjena otrokom, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja na nivoju osnovne šole in se izobražujejo na domu
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vzgojno-izobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen.


Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v program vzgoje in izobraževanja ter ves čas, dokler je otrok vključen v programe vzgoje in izobraževanja.


Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna.


V strokovnem mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program.


Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje.


Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Prehod v izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Starši predšolskega otroka s posebnimi potrebami, ki se vpisuje v program osnovne šole, najkasneje šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo od multidisciplinarnega tima v centru za zgodnjo obravnavo pridobijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, v katerem tim predlaga ustrezni osnovnošolski program za otroka ter pomoč v šoli, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca, če je bil otrok vključen vanj.


Starši vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja in priložijo pridobijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, na podlagi katerega Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi. V tem primeru strokovno mnenje komisije ni potrebno.

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu


Učenci s posebnimi potrebami se lahko izobražujejo tudi na domu. Starši morajo vlogo za izobraževanje na domu vložiti na območni enoti Zavoda RS za šolstvo, komisija za usmerjanje pa mora, preden izda svoje mnenje, preveriti pogoje za izvajanje. Mnenju sledi odločba o usmeritvi ali dopolnitev že izdane odločbe o usmeritvi.

POVRATNE INFORMACIJE