Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

Najpozneje v treh mesecih po izvedeni spremembi na stavbi ali na delu stavbe v naravi morate vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster nepremičnin.

Spremembe podatkov stavbe ali dela stavbe v kataster nepremičnin na Geodetski upravi vpišemo na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Kadar na stavbi ali delu stavbe pride do sprememb, se te vpiše tudi v kataster nepremičnin. Najbolj pogoste spremembe so delitev stavbe ali dela stavbe, združitev stavb ali delov stavb, spremembe sestavin (atrij, parkirno mesto) dela stavbe in prizidava prostorov. Za vpis sprememb v kataster nepremičnin se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta, ki bo izdelal elaborat.


Zahtevo za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe lahko vloži:

• lastnik,

• upravljavec,

• imetnik stavbne pravice ter

• upravnik stavbe za spremembo podatkov o stavbi in skupnih delih stavbe.


Geodetsko podjetje ali projektant vlogo in elaborat za vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe s podpisano privolitvijo vlagatelja vloži v informacijski sistem Geodetske uprave.


O vpisu spremembe podatkov o stavbi in delu stavbe na Geodetski upravi odločimo z odločbo, ki jo prejmete vse stranke v postopku.


Vpis sprememb podatkov je možen le za stavbe oz. dele stavb, ki so že bili vpisani z elaboratom geodetskega podjetja. Če je bila stavba prevzeta v kataster nepremičnin iz registra nepremičnin (ki je z Zakonom o katastru nepremičnin prenehal obstajati), je potrebno stavbo in njene dele vpisati v kataster nepremičnin na podlagi predhodno izdelanega elaborata geodetskega podjetja ali projektanta za vpis podatkov o stavbi in delih stavb.


Nekateri podatki o stavbi ali delu stavbe pa se lahko spremenijo tudi brez elaborata, torej lahko zahtevo za spremembo poda lastnik sam; za več informacij si poglejte katastrski postopek »Spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata«.


Če ugotovimo, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in upravičeni vlagatelj (lastnik, upravljavec, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe) v roku treh mesecev ni vloži zahteve za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, pozovemo lastnika dela stavbe, imetnika stavbne pravice ali upravnika stavbe, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe. Če tega v predpisanem roku ne stori, sami izdelamo elaborat za vpis spremembe podatkov o stavbi ali delih stavbe ter spremembe podatkov o stavbi ali delu stavbe po uradni dolžnosti vpišemo v kataster nepremičnin.

POVRATNE INFORMACIJE