Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Volitve za predsednika Republike Slovenije

Po Ustavi Republike Slovenije predsednika republike volimo na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah.

Mandat predsednika republike traja največ pet let, na to funkcijo pa je lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.

Volitve za predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora, opravljene pa morajo biti najkasneje 15 dni pred iztekom petletne mandatne dobe prejšnjega predsednika republike. Če predsedniku republike preneha mandat pred iztekom mandatne dobe, morajo biti volitve predsednika republike opravljene najkasneje 105 dni po prenehanju mandata prejšnjega predsednika republike.


Volilno pravico imate vsi državljani Republike Slovenije, ki ste na dan volitev dopolnil osemnajst let starosti.


Volilno pravico uveljavljate v volilni enoti, v kateri imate stalno prebivališče. Volivci lahko glasujete tudi na posebej določenem volišču, izven območja okraja, v katerem imate stalno prebivališče, če to svojo namero najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja sporočite okrajni volilni komisiji, na območju katere ste vpisani v volilni imenik.


Volitve potekajo na voliščih, pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora ugotoviti istovetnost volivca z veljavnim osebnim dokumentom. Dan glasovanja se določi na nedeljo ali drug dela prost dan. Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo od torka do četrtka v tednu pred nedeljo, ki je določena za dan glasovanja. Predčasno glasovanje je možno na sedežih okrajnih volilnih komisij.


V nekaterih primerih, ki jih določa zakon, je možno glasovati tudi:


  • po pošti - volivci, ki ste na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ter invalidi, ki vam je bila izdana odločba pristojnega organa o priznanju statusa invalida, če to sporočite okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja
  • po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (RS) - volivci, ki ste na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivate, če to sporočite Državni volilni komisiji najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja
  • po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS - volivci, ki ste vpisani v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, če država, v kateri prebivate, dopušča tako glasovanje, oziroma če to omogoča meddržavni sporazum. Tem volivcem pravočasno pošljemo volilno karto,
  • na domu - volivci, ki se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, v katerem ste vpisani v volilni imenik in ste o tem obvestili okrajno volilno komisijo najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja,
  • z uradno prazno glasovnico, ki vsebuje oznako volilne enote in volilnega okraja ter navodilo o načinu glasovanja.


Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug način, na primer po pošti v tujini ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča, oddajte obvestilo za drug način glasovanja na tej povezavi.


Izid glasovanja ugotovi Državna volilna komisija. Za izvolitev kandidata je potrebna absolutna večina glasov volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice. Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se glasovanje ponovi v drugem krogu med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Ponovno glasovanje se opravi najkasneje enaindvajseti dan po prvem glasovanju.

POVRATNE INFORMACIJE