Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Socialne pomoči: Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč lahko uveljavite, če nimate prihodkov in premoženja, ki omogočata preživetje.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb. Uveljavite jo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za izredno denarno socialno pomoč

Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

 • državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, ali
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS, ali
 • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS, ali
 • oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita oziroma njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče,


izpolnjujete pa tudi naslednje pogoje:

 • prijavljeni ste v ustrezni evidenci brezposelnih oseb ali aktivnih iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • višina vašega lastnega dohodka ne presega višine minimalnega dohodka,
 • nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko.


Upravičenec do denarne socialne pomoči ste:

 • če si ne morete preživetja zagotoviti sami z delom, pravicami ali zavarovanjem iz dela, z dohodki iz premoženja ali drugih virov, nadomestili, prejemki po drugih predpisih, s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati ali na drug način, ki ga določa zakon,
 • če zase in za svoje družinske člane ne morete zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morete vplivati, in ste uveljavili pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Denarna socialna pomoč je odvisna od:

 • višine dohodkov,
 • števila družinskih članov,
 • premoženja,
 • prihrankov,
 • zagotovljene oskrbe,
 • morebitnega obstoja krivdnega razloga (če niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, prestajate zaporno kazen ipd.).


Denarno socialno pomoč dodelimo za časovno obdobje, ki ga določimo na podlagi okoliščin:

 • od 1 do 3 mesecev: pri prvi vlogi,
 • od 1 do 6 mesecev: ob ponovni vlogi pri neprekinjenem prejemanju socialne pomoči, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in višino pomoči ostale nespremenjene,
 • največ za obdobje 1 leta: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in 65 let za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,
 • trajno:osebam, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo, nezaposlenim ženskam, starejšimod 63 let ter nezaposlenim moškim, starejšim od 65, ki so brez premoženja ali v institucionalnem varstvu, njihovi družinski člani pa prav tako izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje.


Od 1. 8. 2019 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 402,18 evra.

POVRATNE INFORMACIJE