Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Socialne pomoči: Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč lahko uveljavite, če nimate prihodkov in premoženja, ki omogočata preživetje.

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb. Uveljavite jo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za izredno denarno socialno pomoč

Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

 • državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS, ali
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS, ali
 • oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS, ali
 • oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita oziroma njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče,


izpolnjujete pa tudi naslednje pogoje:

 • prijavljeni ste v ustrezni evidenci brezposelnih oseb ali aktivnih iskalcev zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • višina vašega lastnega dohodka ne presega višine minimalnega dohodka,
 • nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko.


Upravičenec do denarne socialne pomoči ste:

 • če si ne morete preživetja zagotoviti sami z delom, pravicami ali zavarovanjem iz dela, z dohodki iz premoženja ali drugih virov, nadomestili, prejemki po drugih predpisih, s pomočjo tistih, ki so vas dolžni preživljati ali na drug način, ki ga določa zakon,
 • če zase in za svoje družinske člane ne morete zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morete vplivati, in ste uveljavili pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Denarna socialna pomoč je odvisna od:

 • višine dohodkov,
 • števila družinskih članov,
 • premoženja,
 • prihrankov,
 • zagotovljene oskrbe,
 • morebitnega obstoja krivdnega razloga (če niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, prestajate zaporno kazen ipd.).


Denarno socialno pomoč dodelimo za časovno obdobje, ki ga določimo na podlagi okoliščin:

 • od 1 do 3 mesecev: pri prvi vlogi,
 • od 1 do 6 mesecev: ob ponovni vlogi pri neprekinjenem prejemanju socialne pomoči, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in višino pomoči ostale nespremenjene,
 • največ za obdobje 1 leta: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in 65 let za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,
 • trajno:osebam, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo, nezaposlenim ženskam, starejšimod 63 let ter nezaposlenim moškim, starejšim od 65, ki so brez premoženja ali v institucionalnem varstvu, njihovi družinski člani pa prav tako izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje.

Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna pomoč se dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Obveznosti prejemnika izredne denarne pomoči

Po prejetju izredne socialne pomoči ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo vložite pred potekom roka 30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.

Če dokazila o namenski porabi v postavljenem roku ne predložite ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v roku 30 dni od prejema, ne morete uveljaviti nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile.

Če prejete pomoči ne porabite v celoti za namen, za katerega vam je bila dodeljena, morate ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev, drugače se šteje da namenska poraba ni bila dokazana.

Prepoved odtujitve nepremičnine (vpis zaznambe v zemljiško knjigo)

Če ste lastnik stanovanja (ali stanovanjske hiše), v katerem dejansko prebivate in ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost presega 120.000 evrov ter ste v zadnjih 24 mesecih od meseca vložitve vloge (šteto od 1. februarja 2017) več kot 18-krat prejel denarno socialno pomoč, ste lahko upravičeni do denarne socialne pomoči le, če:

 • center za socialno delo odloči, da si s tem stanovanjem ali stanovanjsko hišo preživetja začasno ne morete zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morete vplivati ("primer: nasilje v družini, začet postopek odtujitve in razdružitve nepremičnine z namenom pridobitve sredstev za preživetje in podobno") in
 • dovolite vpis prepovedi odtujitve ("primer: prodaja, prepis") in obremenitve vseh nepremičnin, katerih lastnik ste, v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki zagotavlja sredstva.


Vpis zaznambe v zemljiško knjigo

Omejitev dedovanja

Če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je bil zapustnik prejemnik denarne socialne pomoči pred 1. 2. 2017, velja naslednje:

 • Če je zapustnik prejel denarno socialno pomoč za več kot 12 mesecev, se za prejeto denarno socialno pomoč dedovanje premoženja zapustnika omeji tako, da se višina dane pomoči zmanjša za 12 najvišjih mesečnih zneskov prejete pomoči, nato pa zmanjša še za 1/3 dane pomoči.
 • Če je zapustnik prejel denarno socialno pomoč za 12 ali manj mesecev, se terjatev do zapuščine ne uveljavlja. Izredna denarna socialna pomoč in njeni dve obliki – izredna denarna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in po smrti družinskega člana (posmrtnina), se ne vračata.


Če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je bil zapustnik prejemnik denarne socialne pomoči po 1. 2. 2017, velja naslednje:

 • Če je zapustnik prejel denarno socialno pomoč, ker je imel v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem ali kateri je dejansko prebival in imel prijavljeno stalno prebivališče in katerega ali katere vrednost je presegala 120.000 evrov in ki si s tem stanovanjem preživetja začasno ni mogel zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati, se za prejeto denarno socialno pomoč dedovanje premoženja zapustnika omeji v celoti.


Dedovanje

POVRATNE INFORMACIJE