Selitev, prijava, odjava prebivališča Določitev naslova za vročanje

Določite naslov, na katerega boste prejemali uradne poštne pošiljke ter pošiljke fizičnih in pravnih oseb, ki lahko pridobijo vaš naslov za vročanje.

Naslov za vročanje je naslov prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča posameznika v Republiki Sloveniji in je namenjen vročanju poštnih pošiljk državnih organov, or­ganov samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih in fizičnih oseb, če drug zakon ne določa drugače.
Posameznik ima lahko le en naslov za vročanje: na naslovu prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če ima posameznik le stalno ali le začasno prebivali­šče, ta naslov šteje za naslov za vročanje.
Če ima posameznik stalno in začasno prebivališče, ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča določi, kateri od teh dveh naslovov šteje za naslov za vročanje. Če naslova za vročanje ne določi, šteje za naslov za vročanje naslov stalnega prebivališča.

Vloga za določitev naslova za vročanje

 
Posameznik, ki ima poleg stalnega prebivališča tudi začasno prebivališče, določi naslov za vročanje. Kot naslov za vročanje lahko določite le naslov, na katerem imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za določitev naslova za vročanje za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da izvedejo postopek določitve naslova za vročanje za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za določitev naslova za vročanje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Določitev naslova

Posameznik ima lahko le en naslov za vročanje; na naslovu prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Če ima posameznik le stalno ali le začasno prebivali­šče, ta naslov šteje za naslov za vročanje.

Če naslova ne določite sami, se naslov določi po naslednjih kriterijih:

  • če imate v Sloveniji prijavljeno le stalno prebivališče, je to naslov za vročanje;
  • če imate prijavljeno stalno in začasno prebivališče v Sloveniji in naslova za vročanje ne določite, šteje za naslov za vročanje naslov stalnega prebivališča;.
  • če začasno prebivališče, na katerem je imel posame­znik naslov za vročanje, preneha, šteje za naslov za vročanje naslov njegovega stalnega prebivališča;.
  • če stalno prebivališče, na katerem je imel posameznik naslov za vročanje, preneha zaradi stalne naselitve v tujini, šteje za naslov za vročanje naslov njegovega začasnega prebivališča;
  • če ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče v zavodu za prestajanje kazni, prevzgojnem domu, vzgojnem zavodu, zavodu za usposabljanje oziroma njihovih dislociranih oddelkih, ta naslov šteje za naslov za vročanje;
  • če ima otrok prijavljeno začasno prebivališče pri rej­nikih, je naslov za vročanje naslov njegovega stalnega prebi­vališča, naslov začasnega prebivališča pri rejnikih pa, če se otrokova starša oziroma drug zakoniti zastopnik s tem strinja.
POVRATNE INFORMACIJE