Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na katerem bo potekala, izvedena pa mora biti tudi v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Da bi pridobili gradbeno dovoljenje, vam priporočamo naslednje začetne korake:

  1. Osnovne informacije dobite pri pristojnih organih (občina,upravna enota, mnenjedajalec)
  2. Preverite, ali je na izbranem zemljišču gradnja dopustna. Podatke o tem je mogoče dobiti z izdajo predodločbe, z vpogledom v prostorski akt občine, kjer se nahaja zemljišče predvidene gradnje, z pogledom v prostorski informacijski sistem ali z vlogo za izdajo lokacijske informacije.
  3. Preverite, ali je lokacija predvidene gradnje varovana na podlagi posebnega predpisa (varovana območja kot so narava, vode, kulturna dediščina ipd. ali varovalni pasovi kot so cesta, elektrovod, plinovod ipd.)
  4. Pridobite pravico za gradnjo na zemljišču predvidene gradnje (lastninska pravica, stavbna pravica, služnostna pravica).
  5. Pridobite dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela projektant, ki mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje.


Seznama projektantov s pooblastilom za projektiranje:


Seznam mnenjedajalcev, ki dajejo projektne pogoje in mnenja ter soglasja za priključitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov.

Gradnjo enostavnega objekta vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, začasen objekt in izvrševanje inšpekcijskega ukrepa lahko začnete brez gradbenega dovoljenja.

Odstranitev objekta lahko izvedete brez gradbenega dovoljenja, na podlagi prijave začetka gradnje.

Pojasnilo pojmov:

Rekonstrukcija objekta: rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;

Sprememba namembnosti objekta: sprememba namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov;

Zahtevnost objektov: Po Uredbi o razvrščanju objektov ločimo zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.

POVRATNE INFORMACIJE