Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter in spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje.

Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi s področja urejanja prostora, ter mora izpolnjevati bistvene in druge zahteve.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Da bi pridobili gradbeno dovoljenje, vam priporočamo naslednje začetne korake:

 1. Osnovne informacije dobite pri pristojnih organih (občina,upravna enota, mnenjedajalec)
 2. Preverite, ali je na izbranem zemljišču gradnja dopustna. Podatke o tem je mogoče dobiti z vpogledom v prostorski izvedbeni akt občine, kjer se nahaja zemljišče predvidene gradnje, z pogledom v prostorski informacijski sistem ali z vlogo za izdajo lokacijske informacije, ki jo naslovite na občino.
 3. Preverite, ali je lokacija predvidene gradnje varovana na podlagi posebnega predpisa (varovana območja kot so narava, vode, kulturna dediščina ipd. ali varovalni pasovi kot so cesta, elektrovod, plinovod ipd.)
 4. Pridobite pravico za gradnjo na zemljišču predvidene gradnje (lastninska pravica, stavbna pravica, služnostna pravica).
 5. Pridobite dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo za manj zahteven ali zahteven objekt izdela projektant, ki mora za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, katere vsebina glede na namembnost objekta in vrsto gradnje predstavlja osnovno vsebino projektiranja.


Seznama projektantov s pooblastilom za projektiranje:


Gradnjo enostavnega objekta, manjše rekonstrukcije, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist, začasnega objekta in izvrševanje inšpekcijskega ukrepa lahko začnete brez gradbenega dovoljenja.

Brez gradbenega dovoljenja, vendar na podlagi prijave začetka gradnje lahko začnete:

 • odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, razen odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter,
 • rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in s katero se vzpostavi prejšnje stanje objekta, pri čemer se lega, gabariti, namembnost in zunanjost objekta ne spremenijo, in se z deli začne najpozneje v treh mesecih po naravni ali drugi nesreči in
 • postavitev začasnega skladiščnega objekta.

Pojasnilo pojmov:

Rekonstrukcija objekta: rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti vsaj del konstrukcijskih elementov obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Rekonstrukcija je tudi takšna sprememba namembnosti, zaradi katere se objekt razvrsti v višjo vrsto zahtevnosti.

Sprememba namembnosti objekta: sprememba namembnosti je sprememba namena objekta ali njegovega dela, ki se izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, manjšo rekonstrukcijo, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti se ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov CC-SI, in če se spreminja namembnost znotraj razreda poslovnih in upravnih stavb (razred CC-SI 1220), z izjemo podrazreda Konferenčne in kongresne stavbe (podrazred CC-SI 12204) ali znotraj razreda Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (razred CC-SI 1130).

Zahtevnost objektov: Po Uredbi o razvrščanju objektov ločimo zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.

POVRATNE INFORMACIJE