Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Društva, javne prireditve in shodi: Registracija društva, podružnice tujega društva in zveze društev

Ustanovitev, ime, registracija društva, podružnice tujega društva ali zveze društev.

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ustanovljeno zaradi uresničevanja skupnih interesov ustanoviteljev.

Vloga za registracijo društva

Vlogo mora vložiti zastopnik društva.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za registracijo zveze društev

Za registracijo zveze društev je pristojna upravna enota na območju sedeža zveze društev.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za registracijo podružnice tujega društva

Za registracijo podružnice tujega društva je pristojna upravna enota, na območju katere ima društvo svoj sedež.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Društvo lahko ustanovite najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne osebe.


Gospodarske družbe ne morete ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo opravljate tudi same.


Tuje društvo lahko deluje na območju Republike Slovenije prek podružnice, ki je vpisana v register podružnic tujih društev.


Zveza društev je združenje najmanj dveh društev.


Ustanovitev društva


Društvo ustanovite na ustanovnem zboru, kjer sprejmete sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolite zastopnika društva.


Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali podobnimi nameni in cilji delovanja, ki opravljajo podobne ali medsebojno povezane dejavnosti. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev ustanoviteljev.


Ni dovoljeno ustanavljanje in delovanje društev, katerih namen, cilji ali dejavnost so:


 • nasilna sprememba ustavne ureditve,
 • izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti,
 • razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti,
 • spodbujanje k nasilju ali vojni,
 • pridobitna dejavnost in ustvarjanje dobička.


Ime društva


Ime društva mora biti v slovenščini, razlikovati se mora od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo. Če ima društvo sedež na območju, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, mora biti ime društva v obeh uradnih jezikih.

Če zakon ne določa drugače, mora ime vsebovati besedo društvo, združenje, klub ali družina. V imenu mora biti označba, ki nakazuje na dejavnost društva.


Ime društva ima lahko tudi dodatno sestavino imena, ki ga podrobneje označuje. Pri tej ni potrebno, da je v slovenskem jeziku ali jeziku narodne manjšine, če:


 • gre za ime ali del imena mednarodne zveze društev, katere član je društvo ali ime tujega društva, ki je ustanovitelj podružnice v Republiki Sloveniji,
 • gre za osebno ime,
 • gre za tuje besede, ki označujejo dejavnost društva, slovenski jezik pa zanje nima ustreznega izraza,
 • gre za domišljijsko poimenovanje ali
 • gre za mrtvi jezik.


Ime društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.


Če želite v imenu društva uporabljati ime ali del imena državnega organa, lokalne skupnosti, gospodarske družbe ali druge pravne osebe, morate pridobiti njihovo dovoljenje. Enako velja za uporabo osebnega imena zgodovinske ali znamenite osebnosti. Če je oseba umrla, vam mora privolitev za uporabo imena dati njen zakonec ali otrok. Če teh ni, vam morajo privolitev dati starši ali potomci do tretjega kolena.


Društvo lahko določi tudi skrajšano ime. Označba, ki nakazuje na dejavnost društva, ni obvezna sestavina skrajšanega imena, obvezno pa mora vsebovati besedo društvo, združenje, klub ali družina.


Registracija društva


Da bi društvo lahko delovalo v pravnem prometu, ga je treba registrirati na upravni enoti.


Podružnica tujega društva lahko z registracijo nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun tujega društva. To pomeni, da mora podružnica pri poslovanju uporabljati svoje ime in ime tujega društva, za obveznosti, ki nastanejo z njenim poslovanjem, pa odgovarja tuje društvo z vsem svojim premoženjem.


Če podružnica tujega društva spremeni ime, naslov sedeža, zastopnika ali druge določbe temeljnega akta, mora v 30 dneh vložiti zahtevo za registracijo spremembe.


Temeljni akt


Temeljni akt društva ali zveze mora določiti:


 • ime, morebitno skrajšano ime in sedež oziroma izbrani kraj poslovanja,
 • namen in cilje delovanja,
 • dejavnost oziroma naloge (pridobitno dejavnost mora društvo oziroma zveza opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti),
 • pogoje in način včlanjevanja in prenehanje članstva,
 • pravice in obveznosti članov,
 • način upravljanja,
 • zastopanje društva oziroma zveze (če sta zastopnika dva, naj bo opredeljen tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil),
 • financiranje in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem,
 • način zagotavljanja javnosti dela društva oziroma zveze,
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,

način prenehanja društva oziroma zveze in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Dodati povezavo na aktivnost Registracija spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE