Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Društva, javne prireditve in shodi: Pripojitev, spojitev in prenehanje društva

Društvo se lahko pripoji k drugemu društvu, spoji z drugimi društvi, ali pa preneha po volji članov, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Odločitev o pripojitvi ali spojitvi morajo sprejeti zbori članov vseh sodelujočih društev. Društvo, h kateremu se je drugo društvo pripojilo, in društvo, ki je nastalo s spojitvijo, je pravni naslednik pripojenih društev.

Vloga za izbris društva/zveze društev iz registra društev

Vlogo za izbris društva iz registra društev vloži zakoniti zastopnik društva.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za registracijo pripojitve društva

Za registracijo pripojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za registracijo spojitve društva

Za registracijo spojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s pripojitvijo ali spojitvijo, je potrebno vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi pripojitve ali spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji pripojitve društva oz. odločbe o registraciji novega društva (pri spojitvi).


Društvo preneha po volji članov, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.


Če je društvo trajnejše nelikvidno ali postane dolgoročno plačilno nesposobno, se nad njim lahko opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo insolventnost ali prisilno prenehanje. Pred začetkom stečajnega postopka lahko društvo upnikom predlaga sklenitev prisilne poravnave.


Društvu, ki izvaja dejavnost iz 3. člena Zakona o društvih (omejitve delovanja), se delovanje s sodno odločbo prepove.


Društvo preneha po samem zakonu, če dejansko preneha delovati oz. če je bilo v razdobju petih let dvakrat pravnomočno kaznovano za prekršek iz 3. točke prvega odstavka 52. člena Zakona o društvih. Prenehanje društva ugotovi krajevno pristojna upravna enota z odločbo.


V vseh naštetih primerih krajevno pristojna upravna enota izbriše društvo iz registra društev na podlagi pravnomočne odločbe.


Vse navedbe se smiselno uporabljajo tudi za izbris zveze društev.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE