Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zakonska zveza: Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna.

Zakonska ali partnerska zveza temelji na svobodni odločitvi za sklenitev zakonske ali partnerske zveze, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

Prijava k sklenitvi zakonske zveze

Možni načini oddaje:
 • osebno

Prijava in sklenitev zakonske ali partnerske zveze

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna. Takšna zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze. Ne glede na navedeno pa je potrebno, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola.

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se osebno prijavita pri upravni enoti, na območju katere želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost. K prijavi morata predložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije. Ob prijavi sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca izrazita svojo željo glede datuma in ure sklenitve zakonske zveze, matičar pa jima ponudi proste termine.


Za sklenitev zakonske zveze je potrebna osebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, glede na njuno željo pa se zakonska zveza lahko sklene:

 • pred matičarjem in načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo
 • pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa
 • samo pred matičarjem.

Navzočnost prič pri sklepanju zakonske zveze ni obvezna. Pri sklenitvi zakonske zveze sta priči lahko prisotni, če bodoča zakonca tako želita, lahko pa se odločita za sklenitev zakonske zveze tudi brez prisotnosti prič. Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko oseba, ki je poslovno sposobna.

Zakonska zveza se sklepa v uradnih prostorih, ki jih določi načelnik upravne enote, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo. Upravne enote najmanj en dan v tednu v času uradnih ur upravne enote zagotavljajo tudi možnost sklepanja zakonskih zvez na svojem sedežu, določijo pa tudi uradni čas sklepanja zakonskih zvez ob sobotah (v časovnem razponu najmanj petih ur, med 10.00 in 19.00 uro).

Zakonska zveza se, glede na zmožnosti posamezne upravne enote, lahko sklene tudi zunaj uradnih prostorov, in sicer:

 • če za to obstajajo opravičljivi razlogi (npr. huda bolezen), brez dodatnih stroškov za bodoča zakonca,
 • iz drugih razlogov, na željo bodočih zakoncev, če sta pripravljena poravnati s tem nastale dodatne stroške (določene v pavšalnem znesku).


Upravna enota zavrne vlogo za sklenitev zakonske zveze zunaj uradnih prostorov, če bi bila taka sklenitev zakonske zveze težko izvedljiva.

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze s tujcem

Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo o samskem stanu,
 • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je bodoči zakonec, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze (če ga država izdaja),
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).


Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
 • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev,
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Za sklenitev partnerske zveze s tujcem veljajo enaka pravila, kot za sklenitev zakonske zveze s tujcem.

POVRATNE INFORMACIJE