Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Upokojitev: Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi pravica do dodatne pokojnine.

V dodatno zavarovanje se lahko vključite le zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dodatno zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev (varčevanje) na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, ki jih imajo odprte pri izbranem pokojninskem skladu. Namen dodatnega zavarovanja je, da si zavarovanci z zbranimi sredstvi, ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z ZPIZ-2, zagotovijo pravico do dodatne pokojnine, pravico do predčasne dodatne pokojnine ali pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.

Vključitev v dodatno zavarovanje

V kolektivno dodatno zavarovanje se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. V kolektivno dodatno zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost.

V individualno dodatno zavarovanje se lahko vključi vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije.

Kje in kako se vključiti v dodatno zavarovanje

Kolektivno dodatno zavarovanje

Pri kolektivnem dodatnem zavarovanju se delodajalec zaveže, da bo vplačeval premijo v korist svojih zaposlenih, ki se vključijo v kolektivno dodatno zavarovanje pri njem. V pokojninski načrt, ki ga je oblikoval delodajalec, se pod enakimi pogoji in po svoji izbiri vključijo vsi zaposleni pri delodajalcu, razen tistih, ki s pisno izjavo zahtevajo, da se jih ne vključi v pokojninski načrt. Zaposleni se vključi v pokojninski načrt z dnem vplačila v pokojninski sklad, na podlagi pokojninskega načrta delodajalca. Začetek kolektivnega dodatnega zavarovanja je prvi dan meseca, za katerega je bilo vplačilo izvedeno. Upravljavec v 15 dneh pred prvim vplačilom v pokojninski sklad članu izda obvestilo o vključitvi. Obvestilu priloži:

- pokojninski načrt;

- izjavo o naložbeni politiki;

- pravila upravljanja pokojninskega sklada.

Individualno dodatno zavarovanje


Oseba se vključi v individualno zavarovanje po pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja tako, da s posebno izjavo (pristopna izjava) pristopi k pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja izbrani pokojninski sklad in ko izvede prvo vplačilo.

Pristopna izjava vsebuje:

  • osebne podatke člana: ime, priimek, rojstne podatke, enotno matično številko; občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, davčno številko;
  • višino, način in obliko plačila premije;
  • podatke o upravičencih za primer smrti: ime, priimek, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov prebivališča, davčno številko, delež odkupne vrednosti.


​Za dan začetka individualnega zavarovanja se šteje prvi dan meseca, za katerega je izvedeno vplačilo.

Pokojninske sklade, ki omogočajo vključitev v dodatno zavarovanje upravljajo:

Vzajemni pokojninski skladi in Krovni pokojninski skladi


Pokojninske družbe


Zavarovalnice

POVRATNE INFORMACIJE