Aktivnost Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim zagotovi pravica do dodatne pokojnine.

V dodatno zavarovanje se lahko vključite le zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dodatno zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev (varčevanje) na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, ki jih imajo odprte pri izbranem pokojninskem skladu. Namen dodatnega zavarovanja je, da si zavarovanci z zbranimi sredstvi, ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z ZPIZ-2, zagotovijo pravico do dodatne pokojnine, pravico do predčasne dodatne pokojnine ali pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.


Vključitev v dodatno zavarovanje

V kolektivno dodatno zavarovanje se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. V kolektivno dodatno zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost.

V individualno dodatno zavarovanje se lahko vključi vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije.

Kje in kako se vključiti v dodatno zavarovanje

Kolektivno dodatno zavarovanje

Pri kolektivnem dodatnem zavarovanju se delodajalec zaveže, da bo vplačeval premijo v korist svojih zaposlenih, ki se vključijo v kolektivno dodatno zavarovanje pri njem. V pokojninski načrt, ki ga je oblikoval delodajalec, se pod enakimi pogoji in po svoji izbiri vključijo vsi zaposleni pri delodajalcu, razen tistih, ki s pisno izjavo zahtevajo, da se jih ne vključi v pokojninski načrt. Zaposleni se vključi v pokojninski načrt z dnem vplačila v pokojninski sklad, na podlagi pokojninskega načrta delodajalca. Začetek kolektivnega dodatnega zavarovanja je prvi dan meseca, za katerega je bilo vplačilo izvedeno. Upravljavec v 15 dneh pred prvim vplačilom v pokojninski sklad članu izda obvestilo o vključitvi. Obvestilu priloži:

- pokojninski načrt;

- izjavo o naložbeni politiki;

- pravila upravljanja pokojninskega sklada.


Individualno dodatno zavarovanje

Oseba se vključi v individualno zavarovanje po pokojninskem načrtu individualnega zavarovanja tako, da s posebno izjavo (pristopna izjava) pristopi k pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja izbrani pokojninski sklad in ko izvede prvo vplačilo.


Pristopna izjava vsebuje:

  • osebne podatke člana: ime, priimek, rojstne podatke, enotno matično številko; občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, davčno številko;
  • višino, način in obliko plačila premije;
  • podatke o upravičencih za primer smrti: ime, priimek, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca, naslov prebivališča, davčno številko, delež odkupne vrednosti.

Za dan začetka individualnega zavarovanja se šteje prvi dan meseca, za katerega je izvedeno vplačilo.


Pokojninske sklade, ki omogočajo vključitev v dodatno zavarovanje upravljajo:

Vzajemni pokojninski skladi

- Abanka Vipa d. d. (A III vzajemni pokojninski sklad)

- Banka Koper, d. d.(OVPS Banke Koper)

- Modra zavarovalnica, d. d. (Kapitalski vzajemni pokojninski sklad)

- Probanka, d. d. (Delta)

- Generali Zavarovalnica, d. d. (Leon 2)

- Modra zavarovalnica, d. d. (Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence)


Pokojninske družbe

- Pokojninska družba A

- Skupna pokojninska družba, d. d.

- Moja naložba, pokojninska družba, d. d.


Zavarovalnice

- Prva osebna zavarovalnica, d. d.

- Zavarovalnica Triglav, d. d.

- Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (17):

Da

Ne

Delno