Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Socialne pomoči: Varstveni dodatek

Namenjen je zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju.

Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne socialne varnosti ne morete zagotoviti zaradi okoliščin, na katere nimate vpliva.

Vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka

Oseba lahko z Vlogo za varstveni dodatek hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev (subvencija najemnine, otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija), je potrebno na CSD oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Z varstvenim dodatkom lahko krijete življenjske stroške, kot so vzdrževanje stanovanja ali nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin (pohištvo, bela tehnika ipd.), ni pa namenjen zagotavljanju minimalnih življenjskih potreb.


Uveljavite ga pri centru za socialno delo v občini, kjer imate stalno prebivališče.


Varstveni dodatek lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

 • državljan RS s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS,
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS ali
 • oseba, ki lahko uveljavlja varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS,


izpolnjujete pa tudi naslednje pogoje:

 • ste trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo, starejši od 63 (ženske) ali 65 let (moški) in niste delovno aktivni oziroma zaposleni
 • ste upravičeni do denarne socialne pomoči ali
 • vaš dohodek ali dohodek družine presega mejo za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa meje za varstveni dodatek.


Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:

 • ima status invalida I. kategorije
 • je invalidsko upokojena
 • ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb ali
 • ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to mnenje invalidski komisiji.


Kot trajno nezaposljiva oseba se šteje oseba, ki:

 • razpolaga z odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov.


POVRATNE INFORMACIJE