Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine: Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor. Za državljane posameznih držav veljajo različna pravila pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah.

Državljani in pravne osebe s sedežem v državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna in Hercegovina) imajo pravico do pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije, če obstaja vzajemnost, ki jo ugotavlja Ministrstvo za pravosodje. Z namenom, da pridobijo pozitivno odločbo o ugotovitvi vzajemnosti, ki jo morajo priložiti pri vpisovanju lastninske pravice v zemljiško knjigo, morajo pri Ministrstvu za pravosodje podati vlogo za izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti.

Vloga za izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti kot pogoja za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

Postopek se začne na zahtevo tujca, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji. Tujec, ki ne živi v Republiki Sloveniji, je dolžan imenovati pooblaščenca v Republiki Sloveniji v skladu s 53. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Pravice tujcev po posameznih državah

V primeru dedovanja velja, da lahko tuji državljani v Republiki Sloveniji pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na enak način kot državljani Republike Slovenije, če obstaja vzajemnost. Glede ostalih pridobitnih načinov (pravni posel, odločba državnega organa, zakon) pa obstajajo različna pravila pri pridobivanju lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

V primeru, da je tujec državljan ali pravna oseba iz države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EFTA) ali Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), mednarodne pogodbe omogočajo pridobivanje lastninske pravice pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Republike Slovenije, in za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji ne potrebuje odločbe o ugotovitvi vzajemnosti.

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji odločbe o ugotovitvi vzajemnosti ne potrebujejo tudi:

  • osebe s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva
  • v primeru dedovanja, zakoniti dediči in tuji oporočni dediči, ki bi bili dediči tudi po zakonitem dedovanju, saj se vzajemnost domneva
  • tujci iz bivših republik SFRJ, ki so vse pogoje za vknjižbo izpolnjevali že pred 31. 12. 1990 (vendar pa vpis ni bil realiziran oziroma postopek vpisa v zemljiško knjigo ni bil začet) v sedaj začetih postopkih vknjižbe lastninske pravice na nepremičninah.


Postopek ugotavljanja vzajemnosti lahko začnejo državljani in pravne osebe držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Republika Severna Makedonija, Republika Srbija, Črna gora, Republika Albanija, Ukrajina, Republika Moldavija, Bosna in Hercegovina) v primeru, da pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji na podlagi pravnega posla, dedovanja ali odločbe državnega organa. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo se lahko opravi namreč le pod pogojem, da je bila s strani Ministrstva za pravosodje izdana pravnomočna odločba o ugotovitvi vzajemnosti.

Tujci – državljani ostalih držav, ki se ne uvrščajo v nobeno od zgoraj naštetih skupin (med drugim tudi Ljudska republika Kitajska in Ruska federacija), ne morejo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji, razen na podlagi dedovanja.

Natančnejši podatki o postopku ugotavljanja vzajemnosti so dostopni na spletni strani Ministrstva za pravosodje: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobivanje-lastninske-pravice-tujcev-na-nepremicninah/

POVRATNE INFORMACIJE