Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine in okolje: Zemljišča, parcele

Ureditev meje parcele, parcelacija, ugotavljanje urejenosti mej, lokacijska informacija za namen gradnje, sprememba namenske rabe zemljišča ...

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst ...

Sprememba namenske rabe zemljišča

Spremembo namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega akta.

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Uskladitev podatkov v katastru nepremičnin

Podatke, ki so v katastru nepremičnin napačno vpisani zaradi napak pri vpisu podatkov ali računskih napak, lahko pod določenimi pogoji popravimo.

Določitev območja stavbne pravice in območja služnosti

Lego in obseg območja stavbne pravice ter območja služnosti lahko vpišete v kataster nepremičnin.

Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah

Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ...

Izračun površine

Površina se izračuna iz podatkov katastra nepremičnin.

Parcelacija

S parcelacijo lahko parcele združimo, jih delimo ali preoblikujemo.

Izravnava meje parcele

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko izravnate mejo vaše parcele.

Ureditev meje parcele

Urejene meje parcel se vpišejo v kataster nepremičnin.

Označitev urejene meje parcele

Urejene meje parcele označimo s postavitvijo mejnikov na točke urejene meje v naravi.

Nova izmera

Nova izmera je kompleksen katastrski postopek, ki se uporabi, kadar stanje vpisanih parcel v katastru nepremičnin na večjem zaokroženem območju ...

Pogodbena komasacija

S komasacijo zemljišča zložimo (združimo) in nato ponovno razdelimo tako, da vsak lastnik dobi čim bolj zaokroženo (strnjeno) zemljišče.

Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki jo določamo v obliki bonitetnih točk.

Lokacijska izboljšava

Z lokacijsko izboljšavo izboljšamo točnost koordinat podatkov o mejah parcel in tlorisov stavb.

POVRATNE INFORMACIJE