Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Infrastruktura: Gradnja ali obnova objekta ob državni cesti

Za gradnjo ali obnovo objektov ob državni cesti morate najprej zagotoviti projektne pogoje, nato pa še pridobiti mnenje.

Da bi zavarovali promet in preprečili škodljive vplive, je za gradnjo ali obnovo objektov v cestnem svetu in v varovalnem pasu državne ceste treba zagotoviti ustrezne pogoje, nato pa še pridobiti mnenje.

Vloga za izdajo soglasja oziroma mnenja za gradnjo ali obnovo objekta ob državni cesti

Z vlogo zaprosite za izdajo soglasja za gradnjo, postavitev ali obnovo objekta ob državni cesti.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Če ob, na ali nad glavnimi in regionalnimi cestami gradite ali obnavljate zahtevne ali manj zahtevne objekte, morate na podlagi izdelane idejne zasnove (IZP) zagotoviti projektne pogoje. Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki je izdelan z upoštevanjem projektnih pogojev Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), pa ste dolžni pridobiti še mnenje za gradnjo oziroma obnovo.


Za nezahtevne ali enostavne objekte vam ni treba zagotavljati projektnih pogojev. Na podlagi ustrezne dokumentacije morate pridobiti le soglasje oziroma mnenje za gradnjo oziroma obnovo.


Za gradnjo komunalnih vodov, kot so elektrika, vodovod, kanalizacija, telefon, plin ipd. na parceli ceste, v njenem cestnem telesu, cestnem svetu in zračnem prostoru, morate kot investitor ali stranka pridobiti soglasje oziroma mnenje DRSI in pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice.


Pri gradnji zahtevnih objektov je pogosto treba prilagoditi ali rekonstruirati tudi del državne ceste z izvedbo zavijalnih pasov, krožnih križišč in podobnih ustreznih prometnih rešitev. Za vse take posege v cesto in njeno konstrukcijo morate pridobiti soglasje oziroma mnenje DRSI in pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.


Če imate kakršnekoli dvome o možnosti izvedbe objekta v vplivnem območju, varovalnem pasu, cestnem svetu, cestnem telesu ali zračnem prostoru državne ceste, lahko že pred začetkom postopka zagotavljanja projektnih pogojev zaprosite DRSI za predhodno mnenje.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE