Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Volitve, referendum, politične stranke: Izbris politične stranke

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbriše stranko iz registra na podlagi sodnih odločb ali na zahtevo stranke.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,odloči o izbrisu stranke iz registra z odločbo. Stranko se iz registra izbriše, ko postane odločba pravnomočna.

O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke ter zahtevati izbris stranke iz registra.

Vloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom izbrisa politične stranke iz registra.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbriše stranko iz registra:

  • če tako odloči ustavno sodišče s svojo odločbo,
  • če sodišče v celoti odpravi odločbo o vpisu stranke v register,

in o izbrisu obvesti stranko.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,začne postopek za izbris stranke iz registra:

1. na zahtevo stranke,

2. če ugotovi, da je bil vpis stranke v register opravljen na podlagi neresničnih podatkov,

3. če ugotovi, da stranka dvakrat zaporedoma ne sodeluje vsaj na enih izmed volitev v državni zbor, v organe lokalne skupnosti ali v Evropski parlament.

O prenehanju stranke mora zastopnik stranke obvestiti pristojno ministrstvo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi o prenehanju stranke ter zahtevati izbris stranke iz registra. Vlogi za izbris mora priložiti odločitev stranke o prenehanju in poročilo o ureditvi njenih premoženjskopravnih razmerij ob prenehanju. Iz poročila mora biti razvidno, da je stranka s proračunskimi sredstvi ravnala skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona.

Ministrstvo odloči o izbrisu stranke iz registra z odločbo. Stranko se iz registra izbriše, ko postane odločba pravnomočna.

Stranka, ki je zaradi spojitve, pripojitve ali razdružitve prenehala, se iz registra izbriše na podlagi odločbe o registraciji nove stranke oziroma odločbe o registraciji pripojitve stranke.

Na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ministrstvo izbriše iz registra ime stranke, del imena, skrajšano ime, kratico oziroma znak stranke.Izbris stranke iz registra in izrek odločbe o izbrisu stranke,izbris imena, dela imena, skrajšanega imena, kratice ali znaka stranke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE