Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravna pomoč: Brezplačna pravna pomoč

Zagotavljanje pravice do sodnega varstva socialno ogroženim osebam.

Upravičenci lahko zaprosite za celotno ali delno pokritje stroškov pravne pomoči in sodnega postopka.

Vloga za brezplačno pravno pomoč

O prošnji za dodelitev odloča pristojni organ za BPP tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče. Okrožno sodišče je tako pristojno v zadevah iz splošne sodne pristojnosti, v zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov ter socialnih sporov delovno in socialno sodišče, pri upravnih sporih upravno sodišče, v zvezi z ustavno pritožbo, pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ali spore pred mednarodnimi sodišči pa tisto od navedenih sodišč, ki je po vsebini pristojno za zadevo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni:

  • državljani Republike Slovenije,
  • tujci skladno z zakonskimi pogoji,
  • nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu.


Pogoji za brezplačno pravno pomoč:


  • mesečni dohodek oziroma povprečni mesečni dohodek na člana družine ne presega višine dvojnega zneska minimalnega osebnega dohodka,
  • premoženje prosilca oziroma njegove družine ne presega višine 48 zneskov minimalnega osebnega dohodka.


Pri odločanju o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se upošteva:


  • materialni položaj prosilca,
  • razumnost zadeve oziroma možnosti prosilca za uspeh v postopku,
  • pomembnost zadeve za prosilčev osebni in socialno-ekonomski položaj oziroma pomembnost izida za prosilca ali njegovo družino.


Če upravičenec do brezplačne pravne pomoči v sodnem postopku delno ali v celoti uspe in pridobi premoženje oziroma dohodke, je dolžan vrniti razliko med izplačanim zneskom pomoči ter zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka.

Če upravičenec do brezplačne pravne pomoči v postopku ne uspe ali uspe, vendar na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ne pridobi premoženja oziroma dohodkov, ali če država ne uspe izterjati sredstev od nasprotne stranke, je upravičenec dolžan vrniti izplačana sredstva, če se njegov materialni položaj po enem letu od pravnomočnega zaključka postopka, za katerega mu je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, toliko izboljša, da glede na trenutni materialni položaj do njene bi bil več upravičen in bi zmogel delno ali v celoti povrniti stroške brez obresti, ki so mu bili izplačani iz tega naslova.

Dodelitev brezplačne pravne pomoči na sodišču


POVRATNE INFORMACIJE