Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za brezplačno pravno pomoč

O prošnji za dodelitev odloča pristojni organ za BPP tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče. Okrožno sodišče je tako pristojno v zadevah iz splošne sodne pristojnosti, v zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov ter socialnih sporov delovno in socialno sodišče, pri upravnih sporih upravno sodišče, v zvezi z ustavno pritožbo, pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ali spore pred mednarodnimi sodišči pa tisto od navedenih sodišč, ki je po vsebini pristojno za zadevo.

Navodila
  • Vloga mora biti izpolnjena v celoti, kar pomeni, da morajo biti izpolnjena vsa polja v obrazcu, razen v primerih, ko se materialno stanje prosilca ne ugotavlja, kar nastopi v primeru, če je prosilec pravna oseba ali če je prosilec, ki zaprosi za brezplačno pravno pomoč, hkrati prejemniki denarne socialne pomoči.
  • Odgovoriti morate na vsa zastavljena vprašanja tako, da obkrožite DA ali NE oziroma vpišete podatek v za to predviden prostor.
  • Obrazec morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani.
  • Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je pravilno izpolnjena prispela na pristojno sodišče ali na okrajno sodišče, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila
  • Vloga mora biti izpolnjena v celoti, kar pomeni, da morajo biti izpolnjena vsa polja v obrazcu, razen v primerih, ko se materialno stanje prosilca ne ugotavlja, kar nastopi v primeru, če je prosilec pravna oseba ali če je prosilec, ki zaprosi za brezplačno pravno pomoč, hkrati prejemnik denarne socialne pomoči.
  • Odgovoriti morate na vsa zastavljena vprašanja tako, da obkrožite DA ali NE oziroma vpišete podatek v za to predviden prostor.
  • Obrazec morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani.
  • Šteje se, da je vloga vložena šele takrat, ko je pravilno izpolnjena prispela na pristojno sodišče ali na okrajno sodišče, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE