Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu...

...domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.


Če smrt nastopi v zdravstvenem zavodu je potrebno:

  • se javiti na oddelek, kjer so umrlo osebo sprejeli,
  • dati vse osebne podatke umrle osebe za potrebe prijave na upravni enoti s strani zdravstvenega zavoda,
  • v bolnišnico odnesti obleko v kateri bo pokojnik pokopan,
  • kontaktirati pogrebno podjetje in se dogovoriti vse potrebno glede prevoza in pokopa umrlega,
  • v zdravstvenem zavodu prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Če je oseba umrla v zdravstvenem zavodu, je potrebno opraviti obdukcijo, razen v primeru, če družina izrazi drugačno željo.

1

Darovanje organov po smrti

IZBIRNO
Pooblaščeni zdravnik ali transplantacijski koordinator v primeru, ko so medicinske okoliščine primerne za darovanje organov in tkiv po smrti, opredelitev umrlega preveri v nacionalnem registru opredeljenih oseb glede darovanja organov po smrti za namen zdravljenja.

Če v nacionalnem registru tega podatka ni in je umrla oseba primerna za darovanje organov in tkiv, lahko to informacijo na vprašanje pooblaščenega zdravnika posredujejo tudi osebe, ki so bile umrlemu blizu.

2

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

IZBIRNO
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.
3

Izpisek iz matičnega registra o smrti

IZBIRNO
Na podlagi vpisa smrti v matični register lahko na upravni enoti pridobite izpisek iz matičnega registra o smrti.
4

Oblike oporoke

IZBIRNO
Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona. Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije.
5

Davek na dediščino

IZBIRNO
Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje (nepremičnine, premičnine, tudi vrednostne papirje in denar, premoženjske in druge stvarne pravice), od katerega se plača davek na dediščine, ne vloži davčne napovedi. Odmera davka na dediščine se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju.
6

Pokojnina po pokojniku

IZBIRNO
Dediči pokojnega ste upravičeni do pokojnikove zadnje pokojnine. Pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti.
V primeru, da je bil pokojni upravičen do letnega dodatka, ki še ni bil izplačan (regres), ste dediči upravičeni do njegovega sorazmernega deleža.

Izplačilo obojega uredite dediči s predložitvijo mrliškega lista na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

7

Nujni dediči

IZBIRNO
Pravica do nujnega dednega deleža je pravica bližnjih zapustnikovih sorodnikov, da zahtevajo določen delež zapuščine, tudi če je zapustnik z njo razpolagal drugače.
8

Dedovanje orožja

IZBIRNO
Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico na orožju, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja.
Invalidnina

Za razliko od pokojnine pripada invalidsko nadomestilo največ do dneva smrti. Izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem lahko izplača le Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na enaki podlagi, kot to velja za pokojnine.

Zapuščina

Zapuščinski postopek sproži sodišče po uradni dolžnosti. V roku tridesetih dni od vpisa smrti v matični register prejmejo svojci ustrezna navodila.

Zaprtje bančnih računov

V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko. Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja. Po zaključeni zapuščinski razpravi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju banka sredstva izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno, razen v izjemnih primerih za pogrebne stroške. S smrtjo prenehajo vsa pooblastila na računih umrlega.

Uničenje osebnih dokumentov

Osebne dokumente (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, kartica zdravstvenega zavarovanja, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega posameznika je potrebno uničiti.

Svojci umrlega posameznika predložijo njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in jih vrne njegovim svojcem.

Sestava smrtovnice

Po vpisu smrti v matični register pristojna upravna enota, v roku enega meseca od vpisa smrti v matični register, povabi enega od dedičev k sestavi smrtovnice, ki je obvezna podlaga za zapuščinski postopek na sodišču.

Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi je pokojnik živel, lahko pa tudi druge osebe, ki so jim poznani podatki, ki se vpisujejo v smrtovnico ter na podlagi podatkov iz Matičnega registra, Centralnega registra prebivalstva ter centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev. S strani upravne enote je smrtovnica poslana na pristojno okrajno sodišče (upravna enota kopije ne hrani). Od dne, ko je smrtovnica poslana na sodišče, zadeva spada pod pristojnost sodišča.

Izpolnitev davčnih obveznosti pokojnika

Terjatve in obveznosti iz naslova davkov pokojnika praviloma preidejo na dediče. V določenih primerih, ko zavezanec umre pred vložitvijo napovedi za odmero davka, morajo napoved vložiti dediči.

Obveščanje inštitucij o smrti osebe

Razmislite katere vse inštitucije bi bilo dobro obvestiti o smrti osebe. Inštitucije kot so: zavarovalnice, banke, društva, knjižnice, dobavitelje elektrike, plina, delniške družbe, ki so pokojniku izplačevale dividende…

POVRATNE INFORMACIJE