Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Smrt v tujini

Smrt državljana Republike Slovenije v tujini se vpiše v matični register na območju katerega je kraj, kjer je imel umrli zadnje stalno prebivališče. Lahko pa smrt vpiše tudi matičar drugega pristojnega organa, če je izpisek pridobil ali mu je bil predložen. Podlaga za vpis je izpisek iz matične knjige umrlih pristojnega tujega organa

Urediti je potrebno vse papirje za prevoz posmrtnih ostankov umrlega državljana, kar pomeni zbiranje potrebnih dokumentov za odhod umrlega iz države, kjer je umrl, pridobiti je treba uradno potrdilo o smrti, dovoljenje za pokop in odhod posmrtnih ostankov. Če ima Slovenija v državi, kjer je njen državljan umrl, svoje predstavništvo, se to ureja tam, v nasprotnem pa prek predstavništva držav katere od članic Evropske unije.

1

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

IZBIRNO
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.
Izredna odsotnost iz delovnega mesta v primeru smrti bližnjega sorodnika

Pri vaši kadrovski službi se pozanimajte koliko dni izrednega dopusta lahko koristite v primeru smrti bližnjega sorodnika.

2

Izpisek iz matičnega registra o smrti

IZBIRNO
Na podlagi vpisa smrti v matični register lahko na upravni enoti pridobite izpisek iz matičnega registra o smrti.
3

Oblike oporoke

IZBIRNO
Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona. Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije.
4

Davek na dediščino

IZBIRNO
Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje (nepremičnine, premičnine, tudi vrednostne papirje in denar, premoženjske in druge stvarne pravice), od katerega se plača davek na dediščine, ne vloži davčne napovedi. Odmera davka na dediščine se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju.
5

Pogrebnina in posmrtnina

IZBIRNO
Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.
6

Družinska pokojnina

IZBIRNO
Pravico do družinske pokojnine lahko pridobite otroci, pastorki, vnuki, drugi otroci brez staršev ter starši, ki jih je umrli zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.
7

Pokojnina po pokojniku

IZBIRNO
Dediči pokojnega ste upravičeni do pokojnikove zadnje pokojnine. Pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti.
V primeru, da je bil pokojni upravičen do letnega dodatka, ki še ni bil izplačan (regres), ste dediči upravičeni do njegovega sorazmernega deleža.

Izplačilo obojega uredite dediči s predložitvijo mrliškega lista na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

8

Vdovska pokojnina

IZBIRNO
Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu partnerju po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.
9

Nujni dediči

IZBIRNO
Pravica do nujnega dednega deleža je pravica bližnjih zapustnikovih sorodnikov, da zahtevajo določen delež zapuščine, tudi če je zapustnik z njo razpolagal drugače.
10

Dedovanje orožja

IZBIRNO
Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico na orožju, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja.
Invalidnina

Za razliko od pokojnine pripada invalidsko nadomestilo največ do dneva smrti. Izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem lahko izplača le Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na enaki podlagi, kot to velja za pokojnine.

Zapuščina

Zapuščinski postopek sproži sodišče po uradni dolžnosti. V roku tridesetih dni od vpisa smrti v matični register umrlih prejmejo svojci ustrezna navodila.

Zaprtje bančnih računov

V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko. Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja. Po zaključeni zapuščinski razpravi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju banka sredstva izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno, razen v izjemnih primerih za pogrebne stroške. S smrtjo prenehajo vsa pooblastila na računih umrlega.

Uničenje osebnih dokumentov

Upravna enota, diplomatsko predstavništvo, konzulat Republike Slovenije uniči osebne dokumente.

Sestava smrtovnice

Po vpisu smrti v matični register pristojna upravna enota, v roku enega meseca od vpisa smrti v matični register, povabi enega od dedičev k sestavi smrtovnice, ki je obvezna podlaga za zapuščinski postopek na sodišču.

Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi je pokojnik živel, lahko pa tudi druge osebe, ki so jim poznani podatki, ki se vpisujejo v smrtovnico ter na podlagi podatkov iz Matičnega registra, Centralnega registra prebivalstva ter centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev. S strani upravne enote je smrtovnica poslana na pristojno okrajno sodišče (upravna enota kopije ne hrani). Od dne, ko je smrtovnica poslana na sodišče, zadeva spada pod pristojnost sodišča.

Izpolnitev davčnih obveznosti pokojnika

Terjatve in obveznosti iz naslova davkov pokojnika praviloma preidejo na dediče. V določenih primerih, ko zavezanec umre pred vložitvijo napovedi za odmero davka, morajo napoved vložiti dediči.

Obveščanje inštitucij o smrti osebe

Razmislite katere vse inštitucije bi bilo dobro obvestiti o smrti osebe. Inštitucije kot so: zavarovalnice, banke, društva, knjižnice, dobavitelje elektrike, plina, delniške družbe, ki so pokojniku izplačevale dividende…

POVRATNE INFORMACIJE