Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nenadna, nasilna smrt

Če mrliški preglednik ugotovi, da je do smrti prišlo v nenavadnih, sumljivih okoliščinah oziroma, da bi lahko prišlo do nasilne smrti, mora o tem obvestiti policijo. V primeru, da je vzrok smrti nepoznan oziroma nejasen, mora zdravnik zaprositi za obdukcijo umrlega. S strani bolnišnice pridobite potrdilo o smrti.


V primeru, da menite, da je prišlo do nenadne, nasilne smrti pokličite nujno medicinsko pomoč na številko 112, v manjših krajih v bližnji zdravstveni dom, ali policijo 113, ki bodo poklicale mrliškega preglednika. Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Pred prihodom mrliškega preglednika pripravite vso dokumentacijo o preminulem, ki jo imate na voljo, tudi dokumentacijo o njegovem zdravljenju.

Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti). Ko mrliški preglednik ugotovi smrt, vam izda dovoljenje za pokop umrlega. Če zdravnik ugotovi, da je do smrti prišlo v nenavadnih, sumljivih okoliščinah oziroma, da bi lahko prišlo do nasilne smrti, mora o tem obvestiti policijo. V primeru, da je vzrok smrti nepoznan oziroma nejasen, mora zdravnik zaprositi za obdukcijo umrlega. Družina bo s strani bolnišnice dobila potrdilo o smrti.

Kontaktirajte pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb. Oglasite se v pogrebnem podjetju, ki ste ga izbrali, v času njihovih delovnih ur, da se dogovorite glede pogreba in groba. Obvestite predstavnika verske skupnosti.

Prijavite smrt upravni enoti, na območju katere je oseba umrla, kjer bodo umrlega vpisali v matični register umrlih. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti, ki ga je izdal zdravnik, ki je umrlega pregledal. Oddajte osmrtnico.

1

Pokop, raztros pepela zunaj pokopališča

IZBIRNO
Zunaj pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih primerih na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa.
2

Izpisek iz matičnega registra o smrti

IZBIRNO
Na podlagi vpisa smrti v matični register lahko na upravni enoti pridobite izpisek iz matičnega registra o smrti.
3

Oblike oporoke

IZBIRNO
Dedovanje je prehod premoženja od pokojnika na druge osebe na podlagi oporoke ali zakona. Centralni register oporok vodi Notarska zbornica Slovenije.
4

Davek na dediščino

IZBIRNO
Davčni zavezanec, ki podeduje premoženje (nepremičnine, premičnine, tudi vrednostne papirje in denar, premoženjske in druge stvarne pravice), od katerega se plača davek na dediščine, ne vloži davčne napovedi. Odmera davka na dediščine se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega sklepa o dedovanju.
5

Pokojnina po pokojniku

IZBIRNO
Dediči pokojnega ste upravičeni do pokojnikove zadnje pokojnine. Pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti.
V primeru, da je bil pokojni upravičen do letnega dodatka, ki še ni bil izplačan (regres), ste dediči upravičeni do njegovega sorazmernega deleža.

Izplačilo obojega uredite dediči s predložitvijo mrliškega lista na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

6

Nujni dediči

IZBIRNO
Pravica do nujnega dednega deleža je pravica bližnjih zapustnikovih sorodnikov, da zahtevajo določen delež zapuščine, tudi če je zapustnik z njo razpolagal drugače.
7

Dedovanje orožja

IZBIRNO
Oseba, ki podeduje orožje, pridobi lastninsko pravico na orožju, vendar pa s tem ne pridobi pravice do posesti orožja.
Invalidnina

Za razliko od pokojnine pripada invalidsko nadomestilo največ do dneva smrti. Izplačilo zapadlih neizplačanih zneskov nadomestila dedičem lahko izplača le Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na enaki podlagi, kot to velja za pokojnine.

Zapuščina

Zapuščinski postopek sproži sodišče po uradni dolžnosti. V roku tridesetih dni od vpisa smrti v matični register umrlih prejmejo svojci ustrezna navodila.

Zaprtje bančnih računov

V primeru smrti imetnika računa je potrebno obvestiti banko. Banka račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Razpolaganje z denarjem na računu po blokadi je možno šele po končanem postopku dedovanja. Po zaključeni zapuščinski razpravi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju banka sredstva izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno, razen v izjemnih primerih za pogrebne stroške. S smrtjo prenehajo vsa pooblastila na računih umrlega.

Uničenje osebnih dokumentov

Osebne dokumente (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, kartica zdravstvenega zavarovanja, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega posameznika je potrebno uničiti.

Svojci umrlega posameznika predložijo njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Pristojni organ preveri matično dejstvo smrti v matičnem registru. Po ugotovitvi, da je posameznik umrl, njegove identifikacijske dokumente fizično uniči (preluknja, prereže) in jih vrne njegovim svojcem.

Sestava smrtovnice

Po vpisu smrti v matični register pristojna upravna enota, v roku enega meseca od vpisa smrti v matični register, povabi enega od dedičev k sestavi smrtovnice, ki je obvezna podlaga za zapuščinski postopek na sodišču.

Smrtovnica se sestavi na podlagi podatkov, ki jih dajo praviloma pokojnikovi sorodniki ali osebe, s katerimi je pokojnik živel, lahko pa tudi druge osebe, ki so jim poznani podatki, ki se vpisujejo v smrtovnico ter na podlagi podatkov iz Matičnega registra, Centralnega registra prebivalstva ter centralne zbirke podatkov o pravicah iz javnih sredstev. S strani upravne enote je smrtovnica poslana na pristojno okrajno sodišče (upravna enota kopije ne hrani). Od dne, ko je smrtovnica poslana na sodišče, zadeva spada pod pristojnost sodišča.

Izpolnitev davčnih obveznosti pokojnika

Terjatve in obveznosti iz naslova davkov pokojnika praviloma preidejo na dediče. V določenih primerih, ko zavezanec umre pred vložitvijo napovedi za odmero davka, morajo napoved vložiti dediči.

Obveščanje inštitucij o smrti osebe

Razmislite katere vse inštitucije bi bilo dobro obvestiti o smrti osebe. Inštitucije kot so: zavarovalnice, banke, društva, knjižnice, dobavitelje elektrike, plina, delniške družbe, ki so pokojniku izplačevale dividende…

POVRATNE INFORMACIJE