Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Parcelacija

S parcelacijo lahko parcele združimo, jih delimo ali preoblikujemo.

Če želite prodati ali podariti le del parcele, razdeliti parcelo med solastniki v naravi, ji priključiti del sosednje parcele in podobno, lahko s parcelacijo razdelite parcelo na več delov, združite več parcel v eno ali stanje parcelnih mej znotraj vašega posestva spremenite s preoblikovanjem parcel.

Za izvedbo parcelacije se obrnite na geodetsko podjetje. V postopku parcelacije lahko oblikujete eno parcelo iz več parcel, eno večjo parcelo razdelite na več manjših delov ali pa parcele v svojem posestvu preoblikujete, kar pomeni, da jih združite v eno parcelo in to parcelo nato delite na več parcel, ki so po številu ali obliki različne od stanja pred preoblikovanjem.


Pred delitvijo ali preoblikovanjem parcel morajo biti urejeni tisti deli obstoječih mej, ki se dotikajo novo nastalih mej s parcelacijo ali so v njihovi neposredni bližini. Geodetsko podjetje lahko parcelacijo in ureditev meje izvede hkrati in izdela enoten elaborat. Če pri ureditvi meje za potrebe parcelacije ni bilo doseženega soglasja med mejaši in je bil sprožen sodni postopek za ureditev meje, se parcelacija lahko opravi pred koncem sodnega postopka, vendar le v primeru, da nova meja ne posega v območje, ki se ga ureja v sodnem postopku.


Če več parcel združujete v eno ali jih preoblikujete, morajo imeti vse parcele v zemljiški knjigi vpisano enako stanje lastninske in tudi drugih stvarnih pravic, sicer združitev ali preoblikovanje parcel nista mogoča.


Nove parcele in meje nastanejo s parcelacijo, ko jih vpišemo v kataster nepremičnin. Zahtevo za parcelacijo lahko vložijo:

  • lastniki parcel – če gre za solastnino ali skupno lastnino, morate zahtevo za parcelacijo vložiti vsi solastniki ali skupni lastniki parcele,
  • druge osebe, ki imajo po kakšni posebni zakonski določbi pravico zahtevati parcelacijo.


Vlogo in elaborat za parcelacijo s podpisano privolitvijo vlagatelja v informacijski sistem Geodetske uprave vloži geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.


O parcelaciji na Geodetski upravi odločimo z odločbo, katere sestavni del je grafični prikaz stanja parcel po opravljeni parcelaciji z vpisanimi parcelnimi številkami. Izdano odločbo prejmete vse stranke v postopku.


Če nameravate na novo nastalih parcelah spremeniti njihovo lastništvo (na primer jih prodati ali podariti), morate skleniti še ustrezen dogovor o pravnem poslu (na primer pogodbo) in nato spremembo lastništva vpisati v zemljiško knjigo.

POVRATNE INFORMACIJE