Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Vpis stavbe in delov stavbe

Stavbe je potrebno vpisati v kataster nepremičnin.

Stavbo in njene dele na Geodetski upravi vpišemo v kataster nepremičnin na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

V kataster nepremičnin je treba vpisati vse novo zgrajene stavbe ter obstoječe stavbe, ki v geodetske evidence še niso bile vpisane na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta.


V katastru nepremičnin se vpišejo podatki o stavbi in delih stavb glede na njihovo dejansko stanje v naravi ne glede na to, ali gradnja stavbe in delov stavb ni bila izvedena v skladu z izdanim dovoljenjem. V kataster nepremičnin se ne vpišejo podatki iz izdanega dovoljenja, ampak podatki o stavbi in delih stavb glede na njihovo dejansko stanje v naravi. Vpis podatkov o stavbi in delih stavb brez predpisanih dovoljenj v kataster nepremičnin ne pomeni njihove legalizacije.


Za vpis stavbe in delov stavbe se obrnite na geodetsko podjetje ali projektanta.


Zahtevo za vpis stavbe lahko vloži:

  • investitor v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Kadar je investitorjev več, je vlagatelj zahteve lahko eden izmed njih,
  • lastnik parcele, na kateri stavba stoji – za stavbo, ki je zgrajena pred 4. 4. 2022 in ni vpisana v katastru nepremičnin,
  • imetnik stavbne pravice – če je stavba zgrajena pred 4. 4. 2022 na podlagi stavbne pravice,
  • katerikoli od solastnikov v primeru solastnine,
  • katerikoli od skupnih lastnikov v primeru skupne lastnine,
  • katerikoli od imetnikov iste stavbne pravice,
  • oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni interes je izkazan, če bodo podatki o stavbi in delu stavbe po njihovem vpisu v kataster nepremičnin vplivali na pravice ali obveznosti osebe, ki zahteva vpis teh podatkov v kataster nepremičnin.


Vlogo in elaborat s podpisano privolitvijo vlagatelja bo v informacijski sistem Geodetske uprave vložilo geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat.


Zahtevo za vpis stavbe v kataster nepremičnin je potrebno vložiti:

  • v treh mesecih od dokončanja gradnje ali
  • ob začetku uporabe stavbe, če se začne uporabljati pred dokončanjem gradnje iz prejšnje alineje.


Stavbo lahko na Geodetski upravi vpišemo v kataster nepremičnin, ko je v taki gradbeni fazi, da je stavbo in njene dele stavb mogoče izmeriti. O vpisu stavbe in dela stavbe odločimo z odločbo, katere sestavni del so grafični prikaz tlorisa stavbe in grafični prikazi sestavin delov stavb. Izdano odločbo prejmete vse stranke v postopku.

POVRATNE INFORMACIJE