Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Pridobitev mnenja pristojnega mnenjedajalca

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.

Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Če varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda in drugih vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena, s posebnim predpisom še ni določen, se šteje, da je širok 3 m, merjeno od osi voda.

Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.

Če se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja spremeni tako, da to lahko vpliva na izdana mnenja, mora projektant s spremembo seznaniti posamezne mnenjedajalce in po potrebi pridobiti njihova nova mnenja v delu, v katerem se je projektna rešitev spremenila, spremembe pa morajo biti opisane v dokumentaciji.

Če ima mnenje določen čas veljavnosti, ne glede na določbe predpisov ta preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju

V integralnem postopku, kjer se za gradnjo objekta z vplivi na okolje za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja združita postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje mnenja k predloženi projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in poročilu o vplivih na okolje (PVO) mnenja k tej dokumentaciji pridobiva upravni organ.

Zahteva za izdajo mnenja

Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Zahteva za izdajo mnenja se vloži na predpisanem obrazcu.

Stroški postopka

Stroškov postopka ni. Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

POVRATNE INFORMACIJE