Izobraževanje, kultura Srednja šola

Kdaj lahko opravljam poklicno maturo, kako poteka vpis v srednjo šolo, kdo lahko opravlja zaključni izpit …

Vpis v srednjo šolo

Posameznik si z vpisom in uspešnim zaključkom srednješolskega izobraževanja lahko pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno ...

Vpis v dijaški dom

V dijaške domove se lahko vpišete, če imate status dijaka, vajenca ali študenta višje strokovne šole.

Opravljanje poklicne mature

Poklicna matura je državni izpit, s katerim zaključite srednješolsko strokovno izobraževanje.

Opravljanje splošne mature

Splošna matura je državni izpit, s katerim zaključite gimnazijsko izobraževanje.

Opravljanje zaključnega izpita

Posameznik si z zaključnim izpitom pridobi nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, ali preprosto poklic, ki mu omogoča zaposlitev na določenem poklicnem ...

Subvencionirana vozovnica

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od ...

Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza ...

Subvencija za šolsko prehrano

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

Status dijaka športnika, dijaka tekmovalca ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje

Za pridobitev statusa lahko dijak zaprosi na šoli, kjer ima status dijaka in opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu. Priloga sklepa o ...

Prijava na šolsko prehrano

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno