Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Rejništvo in posvojitev: Posvojitev otroka

S posvojitvijo nastane med posvojiteljem in otrokom enako razmerje kot med starši in otroci.

Postopek za ugotavljanje pogojev za posvojitev začne center za socialno delo na predlog zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali posameznika.

Za odločanje v postopkih posvojitev so stvarno pristojna okrožna sodišča.

Postopek za posvojitev se na sodišču začne na predlog centra za socialno delo. Če želi otroka posvojiti zakonec ali zunajzakonski partner enega od otrokovih staršev, se postopek začne na njegov predlog.

Po posvojitvi prenehajo pravice in dolžnosti posvojenega otroka do njegovih staršev in drugih sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega.

Posvojitve se ne more razvezati, posvojitelji se po posvojitvi v matični register vpišejo kot otrokovi starši.

Pogoji za posvojitev

Formalni pogoji za posvojitev so:

Na strani otroka:

 • posvojiti se sme samo otrok, to je oseba, mlajša od 18 let;
 • za posvojitev je potrebno otrokovo soglasje, če je otrok sposoben razumeti njegov pomen in posledice.


Na strani posvojiteljev:

 • posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj osemnajst let starejša od otroka; izjemoma se lahko dovoli posvojitev tudi osebi, ki ni 18 let starejša od otroka, če je ugotovljeno, da bi bila taka posvojitev v otrokovo korist;
 • zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca oz. zunajzakonskega partnerja;
 • izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ni v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, če je to v otrokovo korist;
 • posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti in tudi ne brata in sestre;
 • skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca, dokler traja med njima skrbniško razmerje;
 • posvojitelj ne more biti oseba:
  • ki ji je odvzeta starševska skrb;
  • ki živi skupaj z osebo, ki ji je odvzeta starševska skrb;
  • ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja na predlog;
  • ki živi skupaj z osebo, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja na predlog;
  • za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo otroka;
  • ki ne daje jamstva, da bo izvajala starševsko skrb v korist otroka;
  • ki ni poslovno sposobna ali oseba s tako motnjo v duševnem razvoju ali s tako boleznijo, zaradi katere posvojitev ne bi bila v korist otroka.


Na strani otrokovih staršev:

 • v posvojitev se sme dati samo otrok, če so starši po otrokovem rojstvu privolili v posvojitev pred centrom za socialno delo ali sodiščem. Za otroka, ki še ni dopolnil osem tednov starosti, morajo privolitev po osmih tednih starosti otroka potrditi, sicer privolitev nima pravnega učinka. Ni potrebna privolitev tistega od staršev, ki mu je bila odvzeta starševska skrb ali ki trajno ni sposoben izraziti svoje volje.
 • v posvojitev se sme dati otrok, katerega starši so neznani ali že leto dni ni znano njihovo prebivališče;
 • v posvojitev se sme dati otrok, ki nima živih staršev.

Posvojitev je mogoča po preteku šestih mesecev od izpolnitve pogojev za posvojitev otroka, navedenih v prvih dveh alinejah, izjemoma pa tudi pred potekom šestmesečnega roka, če sodišče ugotovi, da bi bilo to v korist otroka oz. če otrok nima živih staršev. Navedeni rok ščiti z ustavo zagotovljeno starševsko pravico bioloških staršev.

Postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev

Zakonca, zunajzakonska partnerja ali posameznik vloži pri krajevno pristojnemu centru za socialno delo pisno prijavo, s katero izrazi željo za posvojitev.


Center za socialno delo preveri izpolnjenost formalnih pogojev, motive za posvojitev in druge okoliščine, pomembne za posvojitev ter na podlagi ugotovitev pripravi strokovno mnenje:

 • v kolikor iz strokovnega mnenja izhaja, da sta prijavitelja oziroma je prijavitelj primeren, pridobi status kandidata za posvojitev in center za socialno delo ga vpiše v centralno zbirko podatkov o kandidatih za posvojitelja. S kandidatom za posvojitelja center za socialno delo sklene dogovor o pripravi za posvojitev.
 • v kolikor iz strokovnega mnenja izhaja, da prijavitelja oz. prijavitelj ni primeren za posvojitelja, mu center za socialno delo izda odločbo, s katero mu ne dodeli statusa kandidata za posvojitelja. Zoper odločbo je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za družino.

Enak postopek velja tudi v primerih, ko želijo kandidati posvojiti otroka iz tujine.


Center za socialno delo med vsemi možnimi kandidati izbere najprimernejšega za določenega otroka (upoštevaje otrokove značilnosti, potrebe, želje kandidatov, strokovno mnenje centra za socialno delo, morebitne želje staršev, čas vpisa v centralno zbirko) in poda predlog za posvojitev na sodišče. Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za posvojitev in je posvojitev v korist otroka, izda odločbo o posvojitvi. Če ugotovi, da pogoji za posvojitev niso izpolnjeni ali da ta ne bi bila v korist otroka, predlog zavrne.


Ta postopek ne velja za enostransko posvojitev, torej če želi otroka posvojiti zakonec ali zunajzakonski parter enega od otrokovih staršev. V takem primeru predlagatelj sam poda vlogo na sodišče. Sodišče pri odločitvi upošteva mnenje centra za socialno delo.

POVRATNE INFORMACIJE