Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Starševski dopust traja 260 dni. Koristi ga lahko eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba.

Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila brez dopusta

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega nadomestila, pravico do starševskega nadomestila in podaljšanega starševskega nadomestila KADAR NIMA PRAVICE DO DOPUSTA, KER NI ZAVAROVANA ZA STARŠEVSKO VARSTVO, BILA PA JE ZAVAROVANA VSAJ 12 MESECEV V ZADNJIH TREH LETIH PRED NASTOPOM ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo)

Vlogo vloži mati, oče ali druga oseba do 18 meseca starosti otroka zaradi zdravstvenega stanja otroka.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Uveljavljanje in trajanje starševskega dopusta

Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta.


Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša. Starša se o izrabi starševskega dopusta pisno dogovorita najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.


V dogovoru natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta, odloči o tem center za socialno delo


Vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo. Vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev.


Mati lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, če oče nanjo prenese vseh 130 dni starševskega dopusta. Oče lahko izrabi največ 230 dni, če mati nanj prenese 100 dni starševskega dopusta. O prenosu starševskega dopusta morata starša skleniti dogovor na centru za socialno delo.

Podaljšanje dopusta

Dopust se lahko podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov za dodatnih 90 dni,
 • ob rojstvu več otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni,
 • ob rojstvu nedonošenčka – za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni,
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije),
 • ob rojstvu otroka, če starša varujeta in vzgajata najmanj še dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.


Podaljšanje dopusta je treba uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta.

Pravica posvojiteljev in rejnikov do starševskega dopusta

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.

Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.

Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Rejnik, ki mu je v rejništvo nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v rejništvo.

Naknadni starševski dopust

V primeru, da se ugotovi motnja v telesnem ali duševnem razvoju otroka ali dolgotrajna hujša bolezen otroka po uveljavljanju pravice do starševskega dopusta, otrok pa še ni dopolnil starosti 18 mesecev, ima eden od staršev pravico do 90 dni dopusta za nego in varstvo od dneva priznanja pravice. V tem primeru je potrebno vlogo oddati najkasneje do 18. meseca starosti otroka.

POVRATNE INFORMACIJE