Aktivnost Pravica do invalidnine

Invalidnina je denarni prejemek, do katerega je upravičenec lahko upravičen v primeru telesne okvare.

Invalidnina za telesno okvaro se od 1. 1. 2013 dalje uveljavlja po predpisih s področja varstva invalidov. Če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pa lahko zavarovanci invalidnino uveljavljate po predpisih s področja pokojninskega zavarovanja

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko pridobi zavarovanec zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem.

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.

Za pridobitev pravice do invalidnine morajo biti izpolnjeni naslednji trije pogoji:

  • da gre pri zavarovancu za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare,
  • da je ta okvara nastala med zavarovanjem in
  • da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (47):

Da

Ne

Delno