Predlog predpisaZakon o urejanju prostora

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0074

Predlog

obrazec za pripombe

18,2 kB

c
povzetek

47,9 kB

c
povzetek

18 kB

ZUREP3_čistopis

666,9 kB

c
ZUREP3_čistopis

406,7 kB

ZUREP3_obrazložitve

1,8 MB

c
ZUREP3dopis ministra

38,6 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) – dodatne pripombe
Zakon o urejanju prostora - javna objava

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  (31992L0043)
  • Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje  (32001L0042)
  • Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje  (32011L0092)
  • Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje  (32014L0089)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2020-IV
Skrajni datum na vladi2020-IV
Skrajni datum sprejema2021-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE