Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno ogroženim osebam

Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko na centru za socialno delo uveljavljate tudi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanja uveljavite pri centru za socialno delo.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev uveljavljate naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija ter znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje ste upravičeni, če:

  • ste državljan Republike Slovenije oz. tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in
  • imate v Republiki Sloveniji stalno prebivališče in
  • ste upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč (krivdni razlog se ne upošteva) in
  • niste zdravstveno zavarovani iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Kot zavarovane osebe se NE štejejo družinski člani osebe, ki imajo zadržane pravice po zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje.


Pravico do plačila prispevka lahko uveljavijo tudi otroci, ki so po 18. letu nameščeni v rejniško družino ali zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, ne glede na izpolnjevanje pogojev za denarno socialno pomoč.

Pravica se dodeli za določen čas, glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev višine denarne socialne pomoči.

Če imate že priznano pravico do denarne socialne pomoči, vam v primeru prenehanja osnovnega zdravstvenega zavarovanja na drugi pravni podlagi pravica pripada od prvega naslednjega dne po prenehanju zdravstvenega zavarovanja na drugi pravni podlagi.

Center za socialno delo odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če na vlogi izrecno izjavite, da te pravice ne želite uveljavljati.

V primeru »podaljšanja« pravice do denarne socialne pomoči ali pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, vam le-ta pripada od prvega dne naslednjega meseca po mesecu vložitve vloge.

Otrokom v rejniških družinah ali zavodih se pravica lahko prizna za ves čas namestitve, vendar največ za 3 leta z možnostjo podaljšanja, če še obstajajo razlogi za namestitev.


Obvezno zdravstveno zavarovanje vam vseh zdravstvenih storitev ne krije v celotni vrednosti, zato je priporočljivo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma, če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, ne pa tudi do varstvenega dodatka, da pri centru za socialno delo uveljavite pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.

Do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ste lahko upravičeni, če ste državljan Republike Slovenije in bivate v Sloveniji ali ste tujec z dovoljenjem za stalno prebivanjem in stalnim bivališčem v RS in ste:

  • upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč in
  • niste zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Do pravice ste upravičeni največ za obdobje, za katero bi se vam lahko dodelila denarna socialna pomoč.

Center za socialno delo obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

S tem vam obveznost plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja miruje (niste dolžni plačevati premij).


To ne velja za otroke, ki jim je pravica do plačila prispevka priznana, ker so v rejništvu ali zavodu. Ti imajo zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna ne potrebujejo.


Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev nista pravici, ki bi bili predmet vračanja oziroma omejitve dedovanja zapuščine.

Ureditev obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja na podlagi priznane pravice

Če vam je pravica do plačila prispevka priznana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posreduje podatke o priznani pravici Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Na podlagi prejetih podatkov vam ZZZS sam uredi obvezno zdravstveno zavarovanje, če zavarovanja nimate urejenega po drugi podlagi.

Center za socialno delo obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. S tem vam obveznost plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja miruje (niste dolžni plačevati premij).

POVRATNE INFORMACIJE